Mapy s aliasy

Mapový pohled  Alias 
Základní mapa   mapa 
Povodňové komise   pk 
Hlásné profily   hlas_prof 
Objekty dPP   obj_dpp 
Postupové doby   p_doby 
Vodní toky a díla   toky 
Povodňové plány vlastníků nemovitostí   ppvn 
Místní informační systémy   mis 
Záplavová území   zatopy 
Dibavod   dibavod 
Doprava   doprava 
Důležité organizace   organizace 
Evakuace   u_dpp_evakuace 
Hlásné profily   p_hp 
Hlásné profily podle kategorií   hp_kat 
ISVS - Voda   isvs_voda 
Typy vodních toků   isvs_toky 
Kategorie správců   isvs_spravci 
HEIS VÚV   vuv 
Povodňové komise organizací   u_organizace 
Povodňové komise   p_pk 
PK ORP podle krajů   u_pkorp 
Objekty dPP   obj_dpp_sk 
Protipovodňová opatření   ppo 
Ohrožené objekty podle účelu   ohr_ucel 
DIBAVOD   u_dibavod 
Základní jevy povrchových a podzemních vod   u_dibavod_a 
Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod   u_dibavod_b 
Chráněná území   u_dibavod_c 
DIBAVOD - záplavová území   diba_d 
Záplavová území   u_dibavod_d 
Historické povodně   u_dibavod_hist 
Měřící a kontrolní místa povrchových vod   u_dibavod_e 
Měřící a kontrolní místa podzemních vod   u_dibavod_f 
Objekty subsystému užívání vody   u_dibavod_g 
Místa odběrů a vypouštění   u_dibavod_h 
Objekty na toku   u_dibavod_i 
Objekty meterologických pozorování   u_dibavod_j 
Fodokumentace objektů dPP   fotoobjdpp 
Fotodokumentace POVIS   fotopovis 
Fotokumentace (lokální data)   fotolokal 
Silniční databanka   p_doprava 
Objížďky   p-objizdky 
Dopravní omezení při povodních   u_dop_omezeni 
Správní členění   u_spravni 
Správní členění - plné   p_spravni 
Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000)   katastr 
WMS - černá kresba   wms-km 
DKM   wms_dkm 
WMS - bílá kresba   wms_km_in 
DKM   wms_dkm_in 
Definiční body   wms_body 
Vodní nádrže   u_dpp_vd 
Rastrové mapy ČR   p_rastry 
Rastrové mapy ČR   rastry 
Rastrové mapy ČR   ortofoto 
Rastrové mapy ČR   rastr 
Klady mapových listů   p_klady 
Témata k vložení   insert 
Aktualizace   aktualizace 
Záhlaví   mapy_zahlavi 
Orientační mapka   orient 
z_organizace   z_organizace 
z_subj   z_subj 
Podklad - rastry pro záhlaví   z_rastry 
z_hlas_prof   z_hlas_prof 
z_toky10   z_toky10 
Uživatelská mapa   mapa_all 
Data Only   dataonly 
Rejstřík členů PK   osoby_pk 
pk_all   pk_all 
Záplavová území - data   zapluz_data 

Rastrové podklady

Název rastru  Popis 
zm1000.hrr  Základní mapa 1:1 000 000  
cr150_32_60.hrr  Silniční mapa ČR 1:150 000  
zm50.hrr  Základní mapa 1:50 000  
zm10.hrr  Základní mapa 1:10000  
vm50_64_40.hrr  Vodohospodářská mapa 1:50000  

1. Soubor map

1.2. Základní mapa

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Povodňové komise
   Povodňové komise subjektů   body    pk_subj 
   Povodňové komise obcí   body    pk_obce 
   Povodňové komise ORP   body    pk_orp 
   Povodňové komise kraje   body    pk_kraj 
   Ústřední povodňová komise   body    pk_upk 
   Záložní pracoviště   body    pk_zalozni 
Obce po toku   polygony     
Evakuace
   Evakuační místa   body    eva_mista 
   - místo shromažďování   body    eva_shrom 
   - evakuační středisko   body    eva_stredisko 
   - přijímací středisko   body    eva_prijem 
   - nouzové ubytování   body    eva_ubyt 
   - stravování   body    eva_strav 
Fotodokumentace POVIS
   Fotodokumentace POVIS   body  všechny snímky  foto_povis 
   Fotodokumentace POVIS     povodně  foto_povis_po 
   Fotodokumentace POVIS     po povodních  foto_povis_popo 
   Fotodokumentace POVIS     letecké snímky  foto_povis_let 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.3. Povodňové komise

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony  Správní území PK (obce)  spruzpk_obec 
Hranice okresů (ČSÚ)   polygony  Správní území PK (pro Prahu)  spruzpk_okres 
Povodňové komise   body    pk_all 
Povodňové komise
   Povodňové komise subjektů   body    pk_subj 
   Povodňové komise obcí   body    pk_obce 
   Povodňové komise ORP   body    pk_orp 
   Povodňové komise kraje   body    pk_kraj 
   Ústřední povodňová komise   body    pk_upk 
   Záložní pracoviště   body    pk_zalozni 
Evakuace
   Evakuační místa   body    eva_mista 
   - místo shromažďování   body    eva_shrom 
   - evakuační středisko   body    eva_stredisko 
   - přijímací středisko   body    eva_prijem 
   - nouzové ubytování   body    eva_ubyt 
   - stravování   body    eva_strav 
Povodňové komise organizací
   Armáda   body    subj_armada 
   Česká inspekce životního prostředí   body    subj_cizp 
   Český hydrometeorologický ústav   body    subj_chmu 
   Rybářské svazy   body    subj_rybari 
   Dopravní služby   body    subj_doprava 
   Hygienické stanice   body    subj_hygst 
   HZS   body    subj_hzs 
   Ministertsva   body    subj_min 
   Odborné subjekty   body    subj_odborne 
   Policie   body    subj_policie 
   Povodí   body    subj_povodi 
   Rozvodné sítě   body    subj_rozvod 
   Správa a údržba silnic   body    subj_sus 
   Správci nemovitostí   body    subj_nemo 
   Správci vodních toků   body    subj_svt 
   Státní plavební správa   body    subj_sps 
   Školy, školní jídelny   body    subj_skola 
   Technické služby   body    subj_tech 
   Telekomunikace   body    subj_telecom 
   Ubytování a stravování   body    subj_ubyt 
   Veřejná správa   body    subj_vspr 
   Veterinární služby   body    subj_vetasan 
   Veterinární správa   body    subj_vetspr 
   Vodovody a kanalizace   body    subj_vak 
   Zásobování   body    subj_zasob 
   Zdravotnictví   body    subj_zu 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.4. Hlásné profily

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hlásné profily
   Hlásné profily   body 
 • Kategorie A
 • Kategorie B
 • Kategorie C
 • zahraniční
 
hlas_prof 
   Srážkoměrné stanice   body 
 • ČHMÚ
 • Povodí Labe
 • Povodí Moravy
 • Povodí Odry
 • Povodí Ohře
 • Povodí Vltavy
 • Ostatní
 
srst 
   Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
oblast_pov 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.5. Objekty dPP

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Objekty dPP
   Vodní nádrže I.-III.kategorie   body 
 • I. kategorie
 • II. kategorie
 • III. kategorie
 
vd_ktg 
   Ledové jevy   linie    led_jev 
   Ohrožené objekty   body 
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 
ohrozene 
   Ohrožující objekty   body 
 • v aktivní zóně
 • mimo aktivní zónu
 
ohrozujici 
   Místa omezující odtokové poměry   body    moop 
   Ohrožení bleskovou povodní mimo tok   body    blesk 
   Kontaminovaná místa v evidenci SEKM   body 
 • neprozkoumáno
 • neznámo
 • skládka TKO
 • průmyslová skládka
 • skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných)
 • skladování / manipulace s ropnými látkami
 • výrobní / opravárenský / zemědělský areál
 • ukončený povrchový důl
 • ukončený hlubinný důl
 • halda
 • výsypka
 • skladování živočišných odpadů v zemědělství
 • havárie ropných látek
 • havárie jiných nebezpečných látek (mimo ropných)
 • vojenské výcvikové prostory / střelnice
 • odkaliště
 • kontaminace dnových sedimentů
 • obchodní / logistický areál
 • jiné
 
sekm 
   Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)   body    kms 
   Protipovodňová opatření - hráze   linie    ppo_linie 
   Protipovodňová opatření (všechny)   body 
 • Agrotechnická opatření
 • Hráz
 • Ochranná hráz
 • Ochranná zeď
 • Povodňová čerpací stanice
 • Povodňový uzávěr
 • Rekonstrukce jezu
 • Rekonstrukce koryta
 • Rekonstrukce rybníka
 • Retenční prostory
 • Retenční přehrážka
 • Srážkoměrná stanice
 • Stabilizace a zkapacitnění toku
 • Suchá nádrž
 • Zpevnění břehů
 • Zvýšení ochrany
 • Neuvedeno
 
ppo 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
ISVS - Voda
   Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
   Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
   Typy vodních toků
      Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.6. Postupové doby

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Postupové doby vybrané říční sítě   linie    post_doba 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.7. Vodní toky a díla

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Vodní nádrže I.-III.kategorie   body 
 • I. kategorie
 • II. kategorie
 • III. kategorie
 
vd_ktg 
Vodní nádrže
   Vodní nádrže dPP - pojmenované   body    vn_name 
   Vodní nádrže dPP - nepojmenované   body    vn_noname 
   Vodní nádrže dle kategorií   body 
 • Suché nádrže (poldry)
 • Vodní díla I. kategorie
 • Vodní díla II. kategorie
 • Vodní díla III. kategorie
 • Nádrže IV. kategorie
 • Nádrže bez přiřazené kategorie
 
vn_kat 
   Vodní nádrže dPP   body    vn_all 
   Suché nádrže (poldry)   body    vn_poldr 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
ISVS - Voda
   Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
   Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
   Typy vodních toků
      Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.8. Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Nemovitosti   body 
 • Byty
 • Rodinné domy
 • Chaty
 • Garáže
 • Zahradní domky
 • Pozemky bez staveb
 • Ostatní objekty
 • Objekty právnických osob
 • Objekty v majetku města
 • Bytové domy
 • Dočasné stavby
 • neurčené
 • Neurčené
 
ppvn 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.9. Místní informační systémy

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Zařízení místních informačních systémů   body 
 • Bezdrátové čidlo
 • Hladinové čidlo
 • Infopanel
 • Převaděč
 • Řídící pracoviště
 • Siréna
 • Srážkoměr
 • Vodočet
 • Výlepová plocha
 • Bezdrátové čidlo
 • Hladinové čidlo
 • Infopanel
 • Převaděč
 • Řídící pracoviště
 • Siréna
 • Srážkoměr
 • Vodočet
 • Výlepová plocha
 
mis_hlasice 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.10. Záplavová území

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Říční síť s vyhlášením záplavových území   linie    zu_toky 
Úseky toků s vyhlášeným ZÚ   linie    zu_usek_toku 
DIBAVOD - záplavová území
   Aktivní zóny Q100   polygony    dib_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    dib_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    dib_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    dib_q100 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    dib_poldr 
Historické povodně
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   2013 Červen   polygony    dib_q2013 
   2011 Leden   polygony    dib_q2011 
   2010 Srpen   polygony    dib_q2010 
   2009 Červen   polygony    dib_q2009 
   2007 Září   polygony    dib_q2007 
   2006 Březen/Duben   polygony    dib_q2006 
   2002 Srpen   polygony    dib_q2002 
   2000 Září   polygony    dib_q2000 
   1998 Červenec   polygony    dib_q1998 
   1997 Červenec   polygony    dib_q1997 
   1996 Červen   polygony    dib_q1996 
   1985 Srpen   polygony    dib_q1985 
   1981 Březen   polygony    dib_q1981 
   1970 Červenec   polygony    dib_q1970 
   1960 Červenec   polygony    dib_q1960 
   1890 Září   polygony    dib_q1890 
   1880 Srpen   polygony    dib_q1880 
DIBAVOD
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Kilometráž po 5 km   body    dib_km5 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
ISVS - Voda
   Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
   Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
   Typy vodních toků
      Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.11. Dibavod

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Základní jevy povrchových a podzemních vod
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Kilometráž po 5 km   body    dib_km5 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Vodní toky (úseky) - jemné členění   linie    dib_vodni_useky1 
   Vodní toky (úseky) - hrubé členění   linie    dib_vodni_useky2 
   Meliorační kanály   linie    diba_a04 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
   Povodí I. řádu   polygony 
 • Labe
 • Odra
 • Dunaj
 
dib_pov1 
   Povodí II. řádu   polygony    dib_pov2 
   Povodí III. řádu   polygony    dib_pov3 
   Povodí IV. řádu   polygony    dib_pov4 
   Bažina, močál   polygony    dib_a06 
   Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy   polygony    dib_a013 
   Hydrogeologické rajóny základní vrstvy   polygony    dib_a014 
DIBAVOD - záplavová území
   Aktivní zóny Q100   polygony    dib_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    dib_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    dib_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    dib_q100 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    dib_poldr 
Historické povodně
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   2013 Červen   polygony    dib_q2013 
   2011 Leden   polygony    dib_q2011 
   2010 Srpen   polygony    dib_q2010 
   2009 Červen   polygony    dib_q2009 
   2007 Září   polygony    dib_q2007 
   2006 Březen/Duben   polygony    dib_q2006 
   2002 Srpen   polygony    dib_q2002 
   2000 Září   polygony    dib_q2000 
   1998 Červenec   polygony    dib_q1998 
   1997 Červenec   polygony    dib_q1997 
   1996 Červen   polygony    dib_q1996 
   1985 Srpen   polygony    dib_q1985 
   1981 Březen   polygony    dib_q1981 
   1970 Červenec   polygony    dib_q1970 
   1960 Červenec   polygony    dib_q1960 
   1890 Září   polygony    dib_q1890 
   1880 Srpen   polygony    dib_q1880 
Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod
   Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
diba_b01 
   Lososové a kaprové vody   linie 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b02 
   Povodí lososových a kaprových vod   polygony 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b03 
   Vodní plochy/nádrže   polygony    diba_b04 
   Vodní toky   linie    diba_b05 
   Útvary svrchní vrstvy   polygony    diba_b06 
   Útvary základní vrstvy   polygony    diba_b07 
   Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru   polygony    diba_b08 
   Rozvodnice drobných povodí   polygony    diba_b09 
Chráněná území
   Koupací oblasti   body    diba_c02 
   Koupaliště ve volné přírodě   body    diba_c03 
   Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)   polygony    diba_c09 
   Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)   polygony    diba_c10 
   Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ)   polygony    diba_c11 
   Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ)   polygony    diba_c12 
Měřící a kontrolní místa povrchových vod
   Vodoměrné stanice (Dibavod)   body    diba_e04 
   Situační monitoring jakosti povrchových vod   body    diba_e05 
Měřící a kontrolní místa podzemních vod
   Monitoring chemického stavu podzemních vod   body 
 • prameny
 • vrty
 • prameny
 • vrty
 
diba_e06 
Objekty subsystému užívání vody
   Vodojemy   body    diba_g05 
   Čistírna odpadních vod   body    diba_g06 
   Úpravna vody   body    diba_g04 
   Čerpací stanice   body    diba_g03 
   Kanalizační stoky   linie    diba_g02 
   Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody   linie    diba_g01 
Objekty na toku
   Jezy   body    diba_i01 
ISVS - Voda
   Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
   Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
   Typy vodních toků
      Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.12. Doprava

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Silniční databanka
   Dopravní omezení při povodních
      Omezení   body 
 • neprůjezdná místa
 • neprůjezdná místa
 
dop_omezeni 
      Objížďky   body 
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 
dop_objizdka 
   Objížďky
      Objízdné trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
objizdne 
      Obvyklé trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
obvykle 
   Mosty   body    gmost 
   Silniční podjezdy   body    gpodjezd 
   Silniční brody   body    gbrod 
   Silniční tunely   body    gtunel 
   Železniční přejezdy   body    gprejezd 
   Uzly silniční sítě   body    guzly 
   Komunikace   linie 
 • Dálnice
 • Rychlostní silnice
 • Silnice 1.třídy
 • Silnice 2.třídy
 • Silnice 3.třídy
 
guseky 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.13. Důležité organizace

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Důležité organizace   body 
 • ostatní
 • Hygienická stanice
 • HZS
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Veřená správa
 • Policie
 • Povodí
 • Správa a údržba silnic
 • Správci vodních toků
 • Správci vodovodů a kanalizací
 • Veterinární služby
 • Veterinální správa
 • Zásobování
 • Zdravotní ústav
 
subjekty 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Správní členění
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 
Rastrové mapy ČR
   Klady mapových listů
      Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
      Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
   Maska ČR   polygony     
   zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
   cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
   zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
   zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
   Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
   vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
   OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.14. Mapy vložené

1.14.2. Evakuace

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Evakuační místa   body    eva_mista 
- místo shromažďování   body    eva_shrom 
- evakuační středisko   body    eva_stredisko 
- přijímací středisko   body    eva_prijem 
- nouzové ubytování   body    eva_ubyt 
- stravování   body    eva_strav 

1.14.3. Hlásné profily

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hlásné profily   body 
 • Kategorie A
 • Kategorie B
 • Kategorie C
 • zahraniční
 
hlas_prof 
Srážkoměrné stanice   body 
 • ČHMÚ
 • Povodí Labe
 • Povodí Moravy
 • Povodí Odry
 • Povodí Ohře
 • Povodí Vltavy
 • Ostatní
 
srst 
Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
oblast_pov 

1.14.3.2. Hlásné profily podle kategorií

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hlásné profily     hp_a 
Hlásné profily     hp_b 
Hlásné profily     hp_c 
Hlásné profily     hp_z 

1.14.4. ISVS - Voda

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
Typy vodních toků
   Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 

1.14.4.2. Typy vodních toků

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 

1.14.4.3. Kategorie správců

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Povodí Ohře, s.p.   linie    spravakat_1 
Povodí Vltavy, s.p.   linie    spravakat_2 
Povodí Odry, s.p.   linie    spravakat_3 
Povodí Labe, s.p.   linie    spravakat_4 
Povodí Moravy, s.p.   linie    spravakat_5 
Lesy ČR, s.p.   linie    spravakat_7 
Správy národních parků   linie    spravakat_8 
Ministerstvo obrany ČR   linie    spravakat_9 
Vlastník pozemku   linie    spravakat_10 
Zahraniční správce   linie    spravakat_11 
Dočasně uvolněno k manipulaci   linie    spravakat_97 
Ostatní   linie    spravakat_98 
Neznámý správce   linie    spravakat_99 
ZVHS (do 31.12.2010)   linie    spravakat_6 

1.14.5. HEIS VÚV

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hydrologická povodí 3.řádu   polygony    hglp3 
Útvary stojatých povrchových vod (jezera)   polygony    utvpov 
Nádrže   polygony    vod_nadrz 
Oblasti Povodí   polygony    povodi 
Vodní útvary tekoucí povrchové vody (řeky)   polygony    utvpov 
Vodní toky   linie 
 • do 10 km
 • 10 - 50 km
 • 50 -100 km
 • > 100 km
 
tok 

1.14.6. Povodňové komise organizací

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Armáda   body    subj_armada 
Česká inspekce životního prostředí   body    subj_cizp 
Český hydrometeorologický ústav   body    subj_chmu 
Rybářské svazy   body    subj_rybari 
Dopravní služby   body    subj_doprava 
Hygienické stanice   body    subj_hygst 
HZS   body    subj_hzs 
Ministertsva   body    subj_min 
Odborné subjekty   body    subj_odborne 
Policie   body    subj_policie 
Povodí   body    subj_povodi 
Rozvodné sítě   body    subj_rozvod 
Správa a údržba silnic   body    subj_sus 
Správci nemovitostí   body    subj_nemo 
Správci vodních toků   body    subj_svt 
Státní plavební správa   body    subj_sps 
Školy, školní jídelny   body    subj_skola 
Technické služby   body    subj_tech 
Telekomunikace   body    subj_telecom 
Ubytování a stravování   body    subj_ubyt 
Veřejná správa   body    subj_vspr 
Veterinární služby   body    subj_vetasan 
Veterinární správa   body    subj_vetspr 
Vodovody a kanalizace   body    subj_vak 
Zásobování   body    subj_zasob 
Zdravotnictví   body    subj_zu 

1.14.7. Povodňové komise

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Povodňové komise subjektů   body    pk_subj 
Povodňové komise obcí   body    pk_obce 
Povodňové komise ORP   body    pk_orp 
Povodňové komise kraje   body    pk_kraj 
Ústřední povodňová komise   body    pk_upk 
Záložní pracoviště   body    pk_zalozni 

1.14.7.2. PK ORP podle krajů

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Městské části   body    pk_cz010 
ORP Jihočeského kraje   body    pk_cz031 
ORP Jihomoravského kraje   body    pk_cz062 
ORP Karlovarského kraje   body    pk_cz041 
ORP Kraje Vysočina   body    pk_cz061 
ORP Královéhradeckého kraje   body    pk_cz052 
ORP Libereckého kraje   body    pk_cz051 
ORP Moravskoslezského kraje   body    pk_cz080 
ORP Olomouckého kraje   body    pk_cz071 
ORP Pardubického kraje   body    pk_cz053 
ORP Plzeňského kraje   body    pk_cz032 
ORP Středočeského kraje   body    pk_cz020 
ORP Ústeckého kraje   body    pk_cz042 
ORP Zlínského kraje   body    pk_cz072 

1.14.8. Objekty dPP

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Vodní nádrže I.-III.kategorie   body 
 • I. kategorie
 • II. kategorie
 • III. kategorie
 
vd_ktg 
Ledové jevy   linie    led_jev 
Ohrožené objekty   body 
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 
ohrozene 
Ohrožující objekty   body 
 • v aktivní zóně
 • mimo aktivní zónu
 
ohrozujici 
Místa omezující odtokové poměry   body    moop 
Ohrožení bleskovou povodní mimo tok   body    blesk 
Kontaminovaná místa v evidenci SEKM   body 
 • neprozkoumáno
 • neznámo
 • skládka TKO
 • průmyslová skládka
 • skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných)
 • skladování / manipulace s ropnými látkami
 • výrobní / opravárenský / zemědělský areál
 • ukončený povrchový důl
 • ukončený hlubinný důl
 • halda
 • výsypka
 • skladování živočišných odpadů v zemědělství
 • havárie ropných látek
 • havárie jiných nebezpečných látek (mimo ropných)
 • vojenské výcvikové prostory / střelnice
 • odkaliště
 • kontaminace dnových sedimentů
 • obchodní / logistický areál
 • jiné
 
sekm 
Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)   body    kms 
Protipovodňová opatření - hráze   linie    ppo_linie 
Protipovodňová opatření (všechny)   body 
 • Agrotechnická opatření
 • Hráz
 • Ochranná hráz
 • Ochranná zeď
 • Povodňová čerpací stanice
 • Povodňový uzávěr
 • Rekonstrukce jezu
 • Rekonstrukce koryta
 • Rekonstrukce rybníka
 • Retenční prostory
 • Retenční přehrážka
 • Srážkoměrná stanice
 • Stabilizace a zkapacitnění toku
 • Suchá nádrž
 • Zpevnění břehů
 • Zvýšení ochrany
 • Neuvedeno
 
ppo 

1.14.8.2. Protipovodňová opatření

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hráz   body    ppo_01 
Jez (pevný nebo pohyblivý)   body    ppo_02 
Suchá nádrž   body    ppo_04 
Stabilizace a zkapacitnění toku   body    ppo_05 
Agrotechnická opatření   body    ppo_06 
Retenční prostory   body    ppo_07 
Retenční přehrážka   body    ppo_08 
Zpevnění břehů   body    ppo_09 
Povodňová čerpací stanice   body    ppo_10 
Rekonstrukce rybníka   body    ppo_20 
Ochranná hráz   body    ppo_30 
Povodňový uzávěr   body    ppo_40 
Srážkoměrná stanice   body    ppo_50 
Rekonstrukce jezu   body    ppo_60 
Rekonstrukce koryta   body    ppo_70 
Ochranná zeď   body    ppo_80 
Zvýšení ochrany   body    ppo_90 
Povodňový plán   body    ppo_100 
Předpovědní model   body    ppo_110 
Nádrž   body    ppo_120 

1.14.8.3. Ohrožené objekty podle účelu

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
ČOV   body    ohrozene_cov 
Garáže   body    ohrozene_gar 
Infrastruktura   body    ohrozene_infra 
Komunikace   body    ohrozene_komunikace 
Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)   body    ohrozene_kms 
Neurčený účel objektu   body    ohrozene_void 
Obytné budovy   body    ohrozene_obytne 
Průmysl   body    ohrozene_prumysl 
Rekreační objekty   body    ohrozene_rekreacni 
Shromažďovací objekty   body    ohrozene_hromadne 
Skládky   body    ohrozene_skl 
Služby   body    ohrozene_sluzby 
Sportovní   body    ohrozene_sport 
Zdravotnická zařízení   body    ohrozene_zdz 
Zemědělství   body    ohrozene_zem 

1.14.9. Dibavod

1.14.9.2. DIBAVOD

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
Kilometráž po 5 km   body    dib_km5 
Říční síť   linie    diba_a01 
Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 

1.14.9.3. Základní jevy povrchových a podzemních vod

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
Kilometráž po 5 km   body    dib_km5 
Říční síť   linie    diba_a01 
Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
Vodní toky (úseky) - jemné členění   linie    dib_vodni_useky1 
Vodní toky (úseky) - hrubé členění   linie    dib_vodni_useky2 
Meliorační kanály   linie    diba_a04 
Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Povodí I. řádu   polygony 
 • Labe
 • Odra
 • Dunaj
 
dib_pov1 
Povodí II. řádu   polygony    dib_pov2 
Povodí III. řádu   polygony    dib_pov3 
Povodí IV. řádu   polygony    dib_pov4 
Bažina, močál   polygony    dib_a06 
Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy   polygony    dib_a013 
Hydrogeologické rajóny základní vrstvy   polygony    dib_a014 

1.14.9.4. Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
diba_b01 
Lososové a kaprové vody   linie 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b02 
Povodí lososových a kaprových vod   polygony 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b03 
Vodní plochy/nádrže   polygony    diba_b04 
Vodní toky   linie    diba_b05 
Útvary svrchní vrstvy   polygony    diba_b06 
Útvary základní vrstvy   polygony    diba_b07 
Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru   polygony    diba_b08 
Rozvodnice drobných povodí   polygony    diba_b09 

1.14.9.5. Chráněná území

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Koupací oblasti   body    diba_c02 
Koupaliště ve volné přírodě   body    diba_c03 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)   polygony    diba_c09 
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)   polygony    diba_c10 
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ)   polygony    diba_c11 
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ)   polygony    diba_c12 

1.14.9.6. DIBAVOD - záplavová území

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Aktivní zóny Q100   polygony    dib_qa 
Záplavová území Q5   polygony    dib_q5 
Záplavová území Q20   polygony    dib_q20 
Záplavová území Q100   polygony    dib_q100 
Suché nádrže (poldry)   polygony    dib_poldr 

1.14.9.7. Záplavová území

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
Říční síť   linie    diba_a01 
Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
Historické povodně   polygony    dib_hist 
Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 

1.14.9.8. Historické povodně

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Historické povodně   polygony    dib_hist 
2013 Červen   polygony    dib_q2013 
2011 Leden   polygony    dib_q2011 
2010 Srpen   polygony    dib_q2010 
2009 Červen   polygony    dib_q2009 
2007 Září   polygony    dib_q2007 
2006 Březen/Duben   polygony    dib_q2006 
2002 Srpen   polygony    dib_q2002 
2000 Září   polygony    dib_q2000 
1998 Červenec   polygony    dib_q1998 
1997 Červenec   polygony    dib_q1997 
1996 Červen   polygony    dib_q1996 
1985 Srpen   polygony    dib_q1985 
1981 Březen   polygony    dib_q1981 
1970 Červenec   polygony    dib_q1970 
1960 Červenec   polygony    dib_q1960 
1890 Září   polygony    dib_q1890 
1880 Srpen   polygony    dib_q1880 

1.14.9.9. Měřící a kontrolní místa povrchových vod

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Vodoměrné stanice (Dibavod)   body    diba_e04 
Situační monitoring jakosti povrchových vod   body    diba_e05 

1.14.9.10. Měřící a kontrolní místa podzemních vod

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Monitoring chemického stavu podzemních vod   body 
 • prameny
 • vrty
 • prameny
 • vrty
 
diba_e06 

1.14.9.11. Objekty subsystému užívání vody

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Vodojemy   body    diba_g05 
Čistírna odpadních vod   body    diba_g06 
Úpravna vody   body    diba_g04 
Čerpací stanice   body    diba_g03 
Kanalizační stoky   linie    diba_g02 
Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody   linie    diba_g01 

1.14.9.12. Místa odběrů a vypouštění

1.14.9.13. Objekty na toku

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Jezy   body    diba_i01 

1.14.9.14. Objekty meterologických pozorování

1.14.10. Fotodokumentace

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Fotodokumentace POVIS
   Fotodokumentace POVIS   body  všechny snímky  foto_povis 
   Fotodokumentace POVIS     povodně  foto_povis_po 
   Fotodokumentace POVIS     po povodních  foto_povis_popo 
   Fotodokumentace POVIS     letecké snímky  foto_povis_let 
Fotokumentace (lokální data)
   Všechny snímky   body    foto_all 
   Povodně   body    foto_povodne 
   Povodně   body    foto 
   Ohrožené objekty   body    foto_ohrozene 
Fodokumentace objektů dPP
   Místa přívalových srážek   body    foto_povis_blesk 
   Doprava: objížďky   body    foto_povis_dobj 
   Dopravní omezení   body    foto_povis_dome 
   Evakuační místa   body    foto_povis_eva 
   Hlásné profily   body    foto_povis_hlprf 
   Místa omezující odtokové poměry   body    foto_povis_moop 
   Ohrožené/ohrožující objekty   body    foto_povis_ohobj 
   Protipovodňová opatření   body    foto_povis_ppo 
   Srážkoměrné stanice   body    foto_povis_srprf 
   Vodní díla   body    foto_povis_vd 

1.14.10.2. Fodokumentace objektů dPP

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Místa přívalových srážek   body    foto_povis_blesk 
Doprava: objížďky   body    foto_povis_dobj 
Dopravní omezení   body    foto_povis_dome 
Evakuační místa   body    foto_povis_eva 
Hlásné profily   body    foto_povis_hlprf 
Místa omezující odtokové poměry   body    foto_povis_moop 
Ohrožené/ohrožující objekty   body    foto_povis_ohobj 
Protipovodňová opatření   body    foto_povis_ppo 
Srážkoměrné stanice   body    foto_povis_srprf 
Vodní díla   body    foto_povis_vd 

1.14.10.3. Fotodokumentace POVIS

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Fotodokumentace POVIS   body  všechny snímky  foto_povis 
Fotodokumentace POVIS     povodně  foto_povis_po 
Fotodokumentace POVIS     po povodních  foto_povis_popo 
Fotodokumentace POVIS     letecké snímky  foto_povis_let 

1.14.10.4. Fotokumentace (lokální data)

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Všechny snímky   body    foto_all 
Povodně   body    foto_povodne 
Povodně   body    foto 
Ohrožené objekty   body    foto_ohrozene 

1.14.11. Silniční databanka

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Dopravní omezení při povodních
   Omezení   body 
 • neprůjezdná místa
 • neprůjezdná místa
 
dop_omezeni 
   Objížďky   body 
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 
dop_objizdka 
Objížďky
   Objízdné trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
objizdne 
   Obvyklé trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
obvykle 
Mosty   body    gmost 
Silniční podjezdy   body    gpodjezd 
Silniční brody   body    gbrod 
Silniční tunely   body    gtunel 
Železniční přejezdy   body    gprejezd 
Uzly silniční sítě   body    guzly 
Komunikace   linie 
 • Dálnice
 • Rychlostní silnice
 • Silnice 1.třídy
 • Silnice 2.třídy
 • Silnice 3.třídy
 
guseky 

1.14.11.2. Objížďky

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Objízdné trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
objizdne 
Obvyklé trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
obvykle 

1.14.11.3. Dopravní omezení při povodních

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Omezení   body 
 • neprůjezdná místa
 • neprůjezdná místa
 
dop_omezeni 
Objížďky   body 
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 
dop_objizdka 

1.14.12. Správní členění

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 

1.14.13. Správní členění - plné

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
Hranice částí obcí (ČSÚ, aktivní od 1:20 000)   polygony    csu_cast 
Městské obvody a části   polygony    csu_mco 
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000)
   Definiční body
      Definiční body budov - KN       km_budovy 
      Definiční body parcel - KN       km_parcely 
   WMS - černá kresba
      DKM
         Dalsi prvky mapy       dkm_prvky 
         Obrazy parcel       dkm_obrazy 
         Parcelni cisla       dkm_cisla 
         Hranice parcel       dkm_hranice 
      Katastrální mapa - digitalizovaná       km_dkmd 
      Katastrální mapa - skenovaná       km_sken 
   WMS - bílá kresba
      DKM
         Dalsi prvky mapy inverzni       dkm_prvky_in 
         Obrazy parcel inverzni       dkm_obrazy_in 
         Parcelni cisla inverzni       dkm_cisla_in 
         Hranice parcel inverzni       dkm_hranice_in 
      Katastrální mapa - digitalizovaná       kmi_dkmd 
      Katastrální mapa - skenovaná       kmi_sken 
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
Hranice pověřených obcí (ČSÚ)   polygony    csu_pou 
Hranice LAU 1 (okresů)   polygony    csu_okr 
Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
Hranice oblastí NUTS2 (ČSÚ)   polygony    csu_oblast 
Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 

1.14.13.2. Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000)

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Definiční body
   Definiční body budov - KN       km_budovy 
   Definiční body parcel - KN       km_parcely 
WMS - černá kresba
   DKM
      Dalsi prvky mapy       dkm_prvky 
      Obrazy parcel       dkm_obrazy 
      Parcelni cisla       dkm_cisla 
      Hranice parcel       dkm_hranice 
   Katastrální mapa - digitalizovaná       km_dkmd 
   Katastrální mapa - skenovaná       km_sken 
WMS - bílá kresba
   DKM
      Dalsi prvky mapy inverzni       dkm_prvky_in 
      Obrazy parcel inverzni       dkm_obrazy_in 
      Parcelni cisla inverzni       dkm_cisla_in 
      Hranice parcel inverzni       dkm_hranice_in 
   Katastrální mapa - digitalizovaná       kmi_dkmd 
   Katastrální mapa - skenovaná       kmi_sken 

1.14.13.2.2. WMS - černá kresba

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
DKM
   Dalsi prvky mapy       dkm_prvky 
   Obrazy parcel       dkm_obrazy 
   Parcelni cisla       dkm_cisla 
   Hranice parcel       dkm_hranice 
Katastrální mapa - digitalizovaná       km_dkmd 
Katastrální mapa - skenovaná       km_sken 

1.14.13.2.2.2. DKM

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Dalsi prvky mapy       dkm_prvky 
Obrazy parcel       dkm_obrazy 
Parcelni cisla       dkm_cisla 
Hranice parcel       dkm_hranice 

1.14.13.2.3. WMS - bílá kresba

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
DKM
   Dalsi prvky mapy inverzni       dkm_prvky_in 
   Obrazy parcel inverzni       dkm_obrazy_in 
   Parcelni cisla inverzni       dkm_cisla_in 
   Hranice parcel inverzni       dkm_hranice_in 
Katastrální mapa - digitalizovaná       kmi_dkmd 
Katastrální mapa - skenovaná       kmi_sken 

1.14.13.2.3.2. DKM

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Dalsi prvky mapy inverzni       dkm_prvky_in 
Obrazy parcel inverzni       dkm_obrazy_in 
Parcelni cisla inverzni       dkm_cisla_in 
Hranice parcel inverzni       dkm_hranice_in 

1.14.13.2.4. Definiční body

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Definiční body budov - KN       km_budovy 
Definiční body parcel - KN       km_parcely 

1.14.14. Vodní nádrže

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Vodní nádrže dPP - pojmenované   body    vn_name 
Vodní nádrže dPP - nepojmenované   body    vn_noname 
Vodní nádrže dle kategorií   body 
 • Suché nádrže (poldry)
 • Vodní díla I. kategorie
 • Vodní díla II. kategorie
 • Vodní díla III. kategorie
 • Nádrže IV. kategorie
 • Nádrže bez přiřazené kategorie
 
vn_kat 
Vodní nádrže dPP   body    vn_all 
Suché nádrže (poldry)   body    vn_poldr 

1.14.15. Rastrové mapy ČR

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Maska ČR   polygony     
Základní mapa 1:10000     Základní mapa 1:10000  ZM10 
Základní mapa 1:50 000     Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 

1.14.16. Rastrové mapy ČR

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Maska ČR   polygony     
Základní mapa 1:1 000 000     Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
Silniční mapa ČR 1:150 000     Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
Základní mapa 1:50 000     Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
Základní mapa 1:10000     Základní mapa 1:10000  ZM10 
Základní mapa 1:50 000     Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 

1.14.17. Rastrové mapy ČR

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Maska ČR   polygony     
Ortofotomapa       orto 

1.14.18. Rastrové mapy ČR

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Klady mapových listů
   Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
   Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 
Maska ČR   polygony     
zm1000  rastr  Základní mapa 1:1 000 000  ZM1000 
cr150_32_60  rastr  Silniční mapa ČR 1:150 000  SM150 
zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50a 
zm10  rastr  Základní mapa 1:10000  ZM10 
zm50  rastr  Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map 
Barevná ortofotomapa ČR     Ortofoto mapa  orto_map 
vm50_64_40  rastr  Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 
OpenStreetMap WMS - by terrestris     WMS mapa Evropy (Open street Map)  OSM 

1.14.18.2. Klady mapových listů

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Klad - ZM 1:10 000   polygony    kladzm10 
Klad - VH 1:50 000   polygony    kladvh50 

1.14.19. Témata k vložení

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Uživatelská mapa
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony  Správní území PK (obce)  spruzpk_obec 
   Hranice okresů (ČSÚ)   polygony  Správní území PK (pro Prahu)  spruzpk_okres 
   Povodňové komise
      Povodňové komise subjektů   body    pk_subj 
      Povodňové komise obcí   body    pk_obce 
      Povodňové komise ORP   body    pk_orp 
      Povodňové komise kraje   body    pk_kraj 
      Ústřední povodňová komise   body    pk_upk 
      Záložní pracoviště   body    pk_zalozni 
   Obce po toku   polygony    obce_po_toku 
   Povodňové komise organizací
      Armáda   body    subj_armada 
      Česká inspekce životního prostředí   body    subj_cizp 
      Český hydrometeorologický ústav   body    subj_chmu 
      Rybářské svazy   body    subj_rybari 
      Dopravní služby   body    subj_doprava 
      Hygienické stanice   body    subj_hygst 
      HZS   body    subj_hzs 
      Ministertsva   body    subj_min 
      Odborné subjekty   body    subj_odborne 
      Policie   body    subj_policie 
      Povodí   body    subj_povodi 
      Rozvodné sítě   body    subj_rozvod 
      Správa a údržba silnic   body    subj_sus 
      Správci nemovitostí   body    subj_nemo 
      Správci vodních toků   body    subj_svt 
      Státní plavební správa   body    subj_sps 
      Školy, školní jídelny   body    subj_skola 
      Technické služby   body    subj_tech 
      Telekomunikace   body    subj_telecom 
      Ubytování a stravování   body    subj_ubyt 
      Veřejná správa   body    subj_vspr 
      Veterinární služby   body    subj_vetasan 
      Veterinární správa   body    subj_vetspr 
      Vodovody a kanalizace   body    subj_vak 
      Zásobování   body    subj_zasob 
      Zdravotnictví   body    subj_zu 
   Hlásné profily
      Hlásné profily   body 
 • Kategorie A
 • Kategorie B
 • Kategorie C
 • zahraniční
 
hlas_prof 
      Srážkoměrné stanice   body 
 • ČHMÚ
 • Povodí Labe
 • Povodí Moravy
 • Povodí Odry
 • Povodí Ohře
 • Povodí Vltavy
 • Ostatní
 
srst 
      Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
oblast_pov 
   Postupové doby vybrané říční sítě   linie    post_doba 
   Objekty dPP
      Vodní nádrže I.-III.kategorie   body 
 • I. kategorie
 • II. kategorie
 • III. kategorie
 
vd_ktg 
      Ledové jevy   linie    led_jev 
      Ohrožené objekty   body 
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 
ohrozene 
      Ohrožující objekty   body 
 • v aktivní zóně
 • mimo aktivní zónu
 
ohrozujici 
      Místa omezující odtokové poměry   body    moop 
      Ohrožení bleskovou povodní mimo tok   body    blesk 
      Kontaminovaná místa v evidenci SEKM   body 
 • neprozkoumáno
 • neznámo
 • skládka TKO
 • průmyslová skládka
 • skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných)
 • skladování / manipulace s ropnými látkami
 • výrobní / opravárenský / zemědělský areál
 • ukončený povrchový důl
 • ukončený hlubinný důl
 • halda
 • výsypka
 • skladování živočišných odpadů v zemědělství
 • havárie ropných látek
 • havárie jiných nebezpečných látek (mimo ropných)
 • vojenské výcvikové prostory / střelnice
 • odkaliště
 • kontaminace dnových sedimentů
 • obchodní / logistický areál
 • jiné
 
sekm 
      Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)   body    kms 
      Protipovodňová opatření - hráze   linie    ppo_linie 
      Protipovodňová opatření (všechny)   body 
 • Agrotechnická opatření
 • Hráz
 • Ochranná hráz
 • Ochranná zeď
 • Povodňová čerpací stanice
 • Povodňový uzávěr
 • Rekonstrukce jezu
 • Rekonstrukce koryta
 • Rekonstrukce rybníka
 • Retenční prostory
 • Retenční přehrážka
 • Srážkoměrná stanice
 • Stabilizace a zkapacitnění toku
 • Suchá nádrž
 • Zpevnění břehů
 • Zvýšení ochrany
 • Neuvedeno
 
ppo 
   Nemovitosti   body 
 • Byty
 • Rodinné domy
 • Chaty
 • Garáže
 • Zahradní domky
 • Pozemky bez staveb
 • Ostatní objekty
 • Objekty právnických osob
 • Objekty v majetku města
 • Bytové domy
 • Dočasné stavby
 • neurčené
 • Neurčené
 
ppvn 
   Evakuace
      Evakuační místa   body    eva_mista 
      - místo shromažďování   body    eva_shrom 
      - evakuační středisko   body    eva_stredisko 
      - přijímací středisko   body    eva_prijem 
      - nouzové ubytování   body    eva_ubyt 
      - stravování   body    eva_strav 
   Zařízení místních informačních systémů   body    mis_hlasice 
   Vodní nádrže
      Vodní nádrže dPP - pojmenované   body    vn_name 
      Vodní nádrže dPP - nepojmenované   body    vn_noname 
      Vodní nádrže dle kategorií   body 
 • Suché nádrže (poldry)
 • Vodní díla I. kategorie
 • Vodní díla II. kategorie
 • Vodní díla III. kategorie
 • Nádrže IV. kategorie
 • Nádrže bez přiřazené kategorie
 
vn_kat 
      Vodní nádrže dPP   body    vn_all 
      Suché nádrže (poldry)   body    vn_poldr 
   ISVS - Voda
      Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
      Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
      Typy vodních toků
         Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 
   HEIS VÚV
      Hydrologická povodí 3.řádu   polygony    hglp3 
      Útvary stojatých povrchových vod (jezera)   polygony    utvpov 
      Nádrže   polygony    vod_nadrz 
      Oblasti Povodí   polygony    povodi 
      Vodní útvary tekoucí povrchové vody (řeky)   polygony    utvpov 
      Vodní toky   linie 
 • do 10 km
 • 10 - 50 km
 • 50 -100 km
 • > 100 km
 
tok 
   Silniční databanka
      Dopravní omezení při povodních
         Omezení   body 
 • neprůjezdná místa
 • neprůjezdná místa
 
dop_omezeni 
         Objížďky   body 
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 
dop_objizdka 
      Objížďky
         Objízdné trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
objizdne 
         Obvyklé trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
obvykle 
      Mosty   body    gmost 
      Silniční podjezdy   body    gpodjezd 
      Silniční brody   body    gbrod 
      Silniční tunely   body    gtunel 
      Železniční přejezdy   body    gprejezd 
      Uzly silniční sítě   body    guzly 
      Komunikace   linie 
 • Dálnice
 • Rychlostní silnice
 • Silnice 1.třídy
 • Silnice 2.třídy
 • Silnice 3.třídy
 
guseky 
   Fotodokumentace
      Fotodokumentace POVIS
         Fotodokumentace POVIS   body  všechny snímky  foto_povis 
         Fotodokumentace POVIS     povodně  foto_povis_po 
         Fotodokumentace POVIS     po povodních  foto_povis_popo 
         Fotodokumentace POVIS     letecké snímky  foto_povis_let 
      Fotokumentace (lokální data)
         Všechny snímky   body    foto_all 
         Povodně   body    foto_povodne 
         Povodně   body    foto 
         Ohrožené objekty   body    foto_ohrozene 
      Fodokumentace objektů dPP
         Místa přívalových srážek   body    foto_povis_blesk 
         Doprava: objížďky   body    foto_povis_dobj 
         Dopravní omezení   body    foto_povis_dome 
         Evakuační místa   body    foto_povis_eva 
         Hlásné profily   body    foto_povis_hlprf 
         Místa omezující odtokové poměry   body    foto_povis_moop 
         Ohrožené/ohrožující objekty   body    foto_povis_ohobj 
         Protipovodňová opatření   body    foto_povis_ppo 
         Srážkoměrné stanice   body    foto_povis_srprf 
         Vodní díla   body    foto_povis_vd 
   Základní jevy povrchových a podzemních vod
      Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
      Kilometráž po 5 km   body    dib_km5 
      Říční síť   linie    diba_a01 
      Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
      Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
      Vodní toky (úseky) - jemné členění   linie    dib_vodni_useky1 
      Vodní toky (úseky) - hrubé členění   linie    dib_vodni_useky2 
      Meliorační kanály   linie    diba_a04 
      Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
      Povodí I. řádu   polygony 
 • Labe
 • Odra
 • Dunaj
 
dib_pov1 
      Povodí II. řádu   polygony    dib_pov2 
      Povodí III. řádu   polygony    dib_pov3 
      Povodí IV. řádu   polygony    dib_pov4 
      Bažina, močál   polygony    dib_a06 
      Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy   polygony    dib_a013 
      Hydrogeologické rajóny základní vrstvy   polygony    dib_a014 
   Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod
      Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
diba_b01 
      Lososové a kaprové vody   linie 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b02 
      Povodí lososových a kaprových vod   polygony 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b03 
      Vodní plochy/nádrže   polygony    diba_b04 
      Vodní toky   linie    diba_b05 
      Útvary svrchní vrstvy   polygony    diba_b06 
      Útvary základní vrstvy   polygony    diba_b07 
      Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru   polygony    diba_b08 
      Rozvodnice drobných povodí   polygony    diba_b09 
   Chráněná území
      Koupací oblasti   body    diba_c02 
      Koupaliště ve volné přírodě   body    diba_c03 
      Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)   polygony    diba_c09 
      Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)   polygony    diba_c10 
      Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ)   polygony    diba_c11 
      Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ)   polygony    diba_c12 
   Záplavová území
      Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
      Říční síť   linie    diba_a01 
      Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
      Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
      Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
      Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
      Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
      Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
      Historické povodně   polygony    dib_hist 
      Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
      Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
   Historické povodně
      Historické povodně   polygony    dib_hist 
      2013 Červen   polygony    dib_q2013 
      2011 Leden   polygony    dib_q2011 
      2010 Srpen   polygony    dib_q2010 
      2009 Červen   polygony    dib_q2009 
      2007 Září   polygony    dib_q2007 
      2006 Březen/Duben   polygony    dib_q2006 
      2002 Srpen   polygony    dib_q2002 
      2000 Září   polygony    dib_q2000 
      1998 Červenec   polygony    dib_q1998 
      1997 Červenec   polygony    dib_q1997 
      1996 Červen   polygony    dib_q1996 
      1985 Srpen   polygony    dib_q1985 
      1981 Březen   polygony    dib_q1981 
      1970 Červenec   polygony    dib_q1970 
      1960 Červenec   polygony    dib_q1960 
      1890 Září   polygony    dib_q1890 
      1880 Srpen   polygony    dib_q1880 
   Měřící a kontrolní místa povrchových vod
      Vodoměrné stanice (Dibavod)   body    diba_e04 
      Situační monitoring jakosti povrchových vod   body    diba_e05 
   Měřící a kontrolní místa podzemních vod
      Monitoring chemického stavu podzemních vod   body 
 • prameny
 • vrty
 • prameny
 • vrty
 
diba_e06 
   Objekty subsystému užívání vody
      Vodojemy   body    diba_g05 
      Čistírna odpadních vod   body    diba_g06 
      Úpravna vody   body    diba_g04 
      Čerpací stanice   body    diba_g03 
      Kanalizační stoky   linie    diba_g02 
      Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody   linie    diba_g01 
   Objekty na toku
      Jezy   body    diba_i01 
   Správní členění - plné
      Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
      Hranice částí obcí (ČSÚ, aktivní od 1:20 000)   polygony    csu_cast 
      Městské obvody a části   polygony    csu_mco 
      Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
      Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
      Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000)
         Definiční body
            Definiční body budov - KN       km_budovy 
            Definiční body parcel - KN       km_parcely 
         WMS - černá kresba
            DKM
               Dalsi prvky mapy       dkm_prvky 
               Obrazy parcel       dkm_obrazy 
               Parcelni cisla       dkm_cisla 
               Hranice parcel       dkm_hranice 
            Katastrální mapa - digitalizovaná       km_dkmd 
            Katastrální mapa - skenovaná       km_sken 
         WMS - bílá kresba
            DKM
               Dalsi prvky mapy inverzni       dkm_prvky_in 
               Obrazy parcel inverzni       dkm_obrazy_in 
               Parcelni cisla inverzni       dkm_cisla_in 
               Hranice parcel inverzni       dkm_hranice_in 
            Katastrální mapa - digitalizovaná       kmi_dkmd 
            Katastrální mapa - skenovaná       kmi_sken 
      Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
      Hranice pověřených obcí (ČSÚ)   polygony    csu_pou 
      Hranice LAU 1 (okresů)   polygony    csu_okr 
      Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
      Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
      Hranice oblastí NUTS2 (ČSÚ)   polygony    csu_oblast 
      Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 

1.14.20. Aktualizace

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Přehled aktualizací dPP       akt 

1.14.21. Záhlaví

1.14.21.2. Orientační mapka

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hranice krajů (ČSÚ)   polygony     
Hranice ČR (ČSÚ)   polygony     

1.14.21.3. z_organizace

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Zdravotnictví   body 
 • ostatní
 • Hygienická stanice
 • HZS
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Veřená správa
 • Policie
 • Povodí
 • Správa a údržba silnic
 • Správci vodních toků
 • Správci vodovodů a kanalizací
 • Veterinární služby
 • Veterinální správa
 • Zásobování
 • Zdravotní ústav
 
subjekty 
Podklad - rastry pro záhlaví
   Základní mapa 1:10000       ZM10 
   Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:10000  vh_map_b 

1.14.21.4. z_subj

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Armáda   body    subj_armada 
Česká inspekce životního prostředí   body    subj_cizp 
Český hydrometeorologický ústav   body    subj_chmu 
Dopravní služby   body    subj_doprava 
Hygienické stanice   body    subj_hygst 
HZS   body    subj_hzs 
Ministertsva   body    subj_min 
Odborné subjekty   body    subj_odborne 
Policie   body    subj_policie 
Povodí   body    subj_povodi 
Rozvodné sítě   body    subj_rozvod 
Rybářské svazy   body    subj_rybari 
Správa a údržba silnic   body    subj_sus 
Správci nemovitostí   body    subj_nemo 
Správci vodních toků   body    subj_svt 
Státní plavební správa   body    subj_sps 
Školy, školní jídelny   body    subj_skola 
Technické služby   body    subj_tech 
Telekomunikace   body    subj_telecom 
Ubytování a stravování   body    subj_ubyt 
Veřejná správa   body    subj_ms 
Veterinární služby   body    subj_vetasan 
Veterinární správa   body    subj_vetspr 
Vodovody a kanalizace   body    subj_vak 
Zásobování   body    subj_zasob 
Zdravotnictví   body    subj_zdrust 
Podklad - rastry pro záhlaví
   Základní mapa 1:10000       ZM10 
   Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:10000  vh_map_b 

1.14.21.5. Podklad - rastry pro záhlaví

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Základní mapa 1:10000       ZM10 
Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:10000  vh_map_b 

1.14.21.6. z_hlas_prof

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hlásné profily   body 
 • Kategorie A
 • Kategorie B
 • Kategorie C
 • zahraniční
 
hlas_prof 
Rastrové mapy ČR
   Maska ČR   polygony     
   Základní mapa 1:10000     Základní mapa 1:10000  ZM10 
   Základní mapa 1:50 000     Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 

1.14.21.7. z_toky10

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
Říční síť   linie    A01 
Rastrové mapy ČR
   Maska ČR   polygony     
   Základní mapa 1:10000     Základní mapa 1:10000  ZM10 
   Základní mapa 1:50 000     Základní mapa 1:50 000  ZM50b 
   Vodohospodářská mapa 1:50000     Vodohospodářská mapa 1:50000  vh_map_b 

1.15. Uživatelská mapa

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony  Správní území PK (obce)  spruzpk_obec 
Hranice okresů (ČSÚ)   polygony  Správní území PK (pro Prahu)  spruzpk_okres 
Povodňové komise
   Povodňové komise subjektů   body    pk_subj 
   Povodňové komise obcí   body    pk_obce 
   Povodňové komise ORP   body    pk_orp 
   Povodňové komise kraje   body    pk_kraj 
   Ústřední povodňová komise   body    pk_upk 
   Záložní pracoviště   body    pk_zalozni 
Obce po toku   polygony    obce_po_toku 
Povodňové komise organizací
   Armáda   body    subj_armada 
   Česká inspekce životního prostředí   body    subj_cizp 
   Český hydrometeorologický ústav   body    subj_chmu 
   Rybářské svazy   body    subj_rybari 
   Dopravní služby   body    subj_doprava 
   Hygienické stanice   body    subj_hygst 
   HZS   body    subj_hzs 
   Ministertsva   body    subj_min 
   Odborné subjekty   body    subj_odborne 
   Policie   body    subj_policie 
   Povodí   body    subj_povodi 
   Rozvodné sítě   body    subj_rozvod 
   Správa a údržba silnic   body    subj_sus 
   Správci nemovitostí   body    subj_nemo 
   Správci vodních toků   body    subj_svt 
   Státní plavební správa   body    subj_sps 
   Školy, školní jídelny   body    subj_skola 
   Technické služby   body    subj_tech 
   Telekomunikace   body    subj_telecom 
   Ubytování a stravování   body    subj_ubyt 
   Veřejná správa   body    subj_vspr 
   Veterinární služby   body    subj_vetasan 
   Veterinární správa   body    subj_vetspr 
   Vodovody a kanalizace   body    subj_vak 
   Zásobování   body    subj_zasob 
   Zdravotnictví   body    subj_zu 
Hlásné profily
   Hlásné profily   body 
 • Kategorie A
 • Kategorie B
 • Kategorie C
 • zahraniční
 
hlas_prof 
   Srážkoměrné stanice   body 
 • ČHMÚ
 • Povodí Labe
 • Povodí Moravy
 • Povodí Odry
 • Povodí Ohře
 • Povodí Vltavy
 • Ostatní
 
srst 
   Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
oblast_pov 
Postupové doby vybrané říční sítě   linie    post_doba 
Objekty dPP
   Vodní nádrže I.-III.kategorie   body 
 • I. kategorie
 • II. kategorie
 • III. kategorie
 
vd_ktg 
   Ledové jevy   linie    led_jev 
   Ohrožené objekty   body 
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 • Ohrožující objekt
 
ohrozene 
   Ohrožující objekty   body 
 • v aktivní zóně
 • mimo aktivní zónu
 
ohrozujici 
   Místa omezující odtokové poměry   body    moop 
   Ohrožení bleskovou povodní mimo tok   body    blesk 
   Kontaminovaná místa v evidenci SEKM   body 
 • neprozkoumáno
 • neznámo
 • skládka TKO
 • průmyslová skládka
 • skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných)
 • skladování / manipulace s ropnými látkami
 • výrobní / opravárenský / zemědělský areál
 • ukončený povrchový důl
 • ukončený hlubinný důl
 • halda
 • výsypka
 • skladování živočišných odpadů v zemědělství
 • havárie ropných látek
 • havárie jiných nebezpečných látek (mimo ropných)
 • vojenské výcvikové prostory / střelnice
 • odkaliště
 • kontaminace dnových sedimentů
 • obchodní / logistický areál
 • jiné
 
sekm 
   Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)   body    kms 
   Protipovodňová opatření - hráze   linie    ppo_linie 
   Protipovodňová opatření (všechny)   body 
 • Agrotechnická opatření
 • Hráz
 • Ochranná hráz
 • Ochranná zeď
 • Povodňová čerpací stanice
 • Povodňový uzávěr
 • Rekonstrukce jezu
 • Rekonstrukce koryta
 • Rekonstrukce rybníka
 • Retenční prostory
 • Retenční přehrážka
 • Srážkoměrná stanice
 • Stabilizace a zkapacitnění toku
 • Suchá nádrž
 • Zpevnění břehů
 • Zvýšení ochrany
 • Neuvedeno
 
ppo 
Nemovitosti   body 
 • Byty
 • Rodinné domy
 • Chaty
 • Garáže
 • Zahradní domky
 • Pozemky bez staveb
 • Ostatní objekty
 • Objekty právnických osob
 • Objekty v majetku města
 • Bytové domy
 • Dočasné stavby
 • neurčené
 • Neurčené
 
ppvn 
Evakuace
   Evakuační místa   body    eva_mista 
   - místo shromažďování   body    eva_shrom 
   - evakuační středisko   body    eva_stredisko 
   - přijímací středisko   body    eva_prijem 
   - nouzové ubytování   body    eva_ubyt 
   - stravování   body    eva_strav 
Zařízení místních informačních systémů   body    mis_hlasice 
Vodní nádrže
   Vodní nádrže dPP - pojmenované   body    vn_name 
   Vodní nádrže dPP - nepojmenované   body    vn_noname 
   Vodní nádrže dle kategorií   body 
 • Suché nádrže (poldry)
 • Vodní díla I. kategorie
 • Vodní díla II. kategorie
 • Vodní díla III. kategorie
 • Nádrže IV. kategorie
 • Nádrže bez přiřazené kategorie
 
vn_kat 
   Vodní nádrže dPP   body    vn_all 
   Suché nádrže (poldry)   body    vn_poldr 
ISVS - Voda
   Osy vodních toků (CEVT)   linie    osyvt_isvs 
   Správa vodních toků   linie 
 • Povodí Ohře s.p.
 • Povodí Vltavy s.p.
 • Povodí Odry s.p.
 • Povodí Labe s.p.
 • Povodí Moravy s.p.
 • Lesy ČR
 • Národní parky ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Vlastník pozemku
 • Zahraniční správce
 • Dočasně uvolněno k manipulaci
 • Ostatní
 • Neznámý správce
 
spravavt_isvs 
   Typy vodních toků
      Osy vodních toků CEVT dle typu toku   linie 
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 • vodní tok
 • občasný tok,strž
 • přirozený tok-zčásti upravený
 • neuvedeno
 • přivaděč - obrácená kilometráž
 • převod vody
 • plavební kanál
 • náhon/derivační kanál
 • rameno
 • slepé rameno
 • meliorační kanál odvodňovací
 • meliorační kanál zavodňovací
 • inundační koryto
 • příkop
 • odpad od bezp.přelivu/výpusti
 • kanalizace
 • jiný umělý tok
 
typtok_isvs 
HEIS VÚV
   Hydrologická povodí 3.řádu   polygony    hglp3 
   Útvary stojatých povrchových vod (jezera)   polygony    utvpov 
   Nádrže   polygony    vod_nadrz 
   Oblasti Povodí   polygony    povodi 
   Vodní útvary tekoucí povrchové vody (řeky)   polygony    utvpov 
   Vodní toky   linie 
 • do 10 km
 • 10 - 50 km
 • 50 -100 km
 • > 100 km
 
tok 
Silniční databanka
   Dopravní omezení při povodních
      Omezení   body 
 • neprůjezdná místa
 • neprůjezdná místa
 
dop_omezeni 
      Objížďky   body 
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 • zákaz vjezdu
 • směr objížďky
 
dop_objizdka 
   Objížďky
      Objízdné trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
objizdne 
      Obvyklé trasy   linie 
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Nový Bydžov
 • Hradec Králové - Pardubice
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Hradec Králové - Vrchlabí
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Broumov
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Hradec Králové
 • Náchod - Trutnov
 • Náchod - Trutnov
 • Praha - Hradec Králové
 • Trutnov - Jičín
 • Trutnov - Jicín
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Trutnov - Vrchlabí
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Hradec Králové
 • Vamberk - Náchod
 
obvykle 
   Mosty   body    gmost 
   Silniční podjezdy   body    gpodjezd 
   Silniční brody   body    gbrod 
   Silniční tunely   body    gtunel 
   Železniční přejezdy   body    gprejezd 
   Uzly silniční sítě   body    guzly 
   Komunikace   linie 
 • Dálnice
 • Rychlostní silnice
 • Silnice 1.třídy
 • Silnice 2.třídy
 • Silnice 3.třídy
 
guseky 
Fotodokumentace
   Fotodokumentace POVIS
      Fotodokumentace POVIS   body  všechny snímky  foto_povis 
      Fotodokumentace POVIS     povodně  foto_povis_po 
      Fotodokumentace POVIS     po povodních  foto_povis_popo 
      Fotodokumentace POVIS     letecké snímky  foto_povis_let 
   Fotokumentace (lokální data)
      Všechny snímky   body    foto_all 
      Povodně   body    foto_povodne 
      Povodně   body    foto 
      Ohrožené objekty   body    foto_ohrozene 
   Fodokumentace objektů dPP
      Místa přívalových srážek   body    foto_povis_blesk 
      Doprava: objížďky   body    foto_povis_dobj 
      Dopravní omezení   body    foto_povis_dome 
      Evakuační místa   body    foto_povis_eva 
      Hlásné profily   body    foto_povis_hlprf 
      Místa omezující odtokové poměry   body    foto_povis_moop 
      Ohrožené/ohrožující objekty   body    foto_povis_ohobj 
      Protipovodňová opatření   body    foto_povis_ppo 
      Srážkoměrné stanice   body    foto_povis_srprf 
      Vodní díla   body    foto_povis_vd 
Základní jevy povrchových a podzemních vod
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Kilometráž po 5 km   body    dib_km5 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Vodní toky (úseky) - jemné členění   linie    dib_vodni_useky1 
   Vodní toky (úseky) - hrubé členění   linie    dib_vodni_useky2 
   Meliorační kanály   linie    diba_a04 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
   Povodí I. řádu   polygony 
 • Labe
 • Odra
 • Dunaj
 
dib_pov1 
   Povodí II. řádu   polygony    dib_pov2 
   Povodí III. řádu   polygony    dib_pov3 
   Povodí IV. řádu   polygony    dib_pov4 
   Bažina, močál   polygony    dib_a06 
   Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy   polygony    dib_a013 
   Hydrogeologické rajóny základní vrstvy   polygony    dib_a014 
Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod
   Oblasti povodí   polygony 
 • Berounky
 • Dolní Vltavy
 • Dyje
 • Horní Odry
 • Horní Vltavy
 • Horního a středního Labe
 • Lužické Nisy, přítoků Odry
 • Moravy a přítoků Váhu
 • Ohře, Dolního Labe, ostatních přítoků Labe
 • ostatní přítoky Dunaje
 
diba_b01 
   Lososové a kaprové vody   linie 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b02 
   Povodí lososových a kaprových vod   polygony 
 • Kaprové vody
 • Lososové vody
 
diba_b03 
   Vodní plochy/nádrže   polygony    diba_b04 
   Vodní toky   linie    diba_b05 
   Útvary svrchní vrstvy   polygony    diba_b06 
   Útvary základní vrstvy   polygony    diba_b07 
   Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru   polygony    diba_b08 
   Rozvodnice drobných povodí   polygony    diba_b09 
Chráněná území
   Koupací oblasti   body    diba_c02 
   Koupaliště ve volné přírodě   body    diba_c03 
   Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)   polygony    diba_c09 
   Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)   polygony    diba_c10 
   Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ)   polygony    diba_c11 
   Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ)   polygony    diba_c12 
Záplavová území
   Kilometráž po 1 km   body    dib_km1 
   Říční síť   linie    diba_a01 
   Říční síť (pojmenované toky)   linie    dib_ricni_sit1 
   Říční síť (bezejmenné toky)   linie    dib_ricni_sit0 
   Aktivní zóny Q100   polygony    diba_qa 
   Záplavová území Q5   polygony    diba_q5 
   Záplavová území Q20   polygony    diba_q20 
   Záplavová území Q100   polygony    diba_q100 
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   Suché nádrže (poldry)   polygony    diba_poldr 
   Vodní nádrže   polygony    dib_vodni_nadrze 
Historické povodně
   Historické povodně   polygony    dib_hist 
   2013 Červen   polygony    dib_q2013 
   2011 Leden   polygony    dib_q2011 
   2010 Srpen   polygony    dib_q2010 
   2009 Červen   polygony    dib_q2009 
   2007 Září   polygony    dib_q2007 
   2006 Březen/Duben   polygony    dib_q2006 
   2002 Srpen   polygony    dib_q2002 
   2000 Září   polygony    dib_q2000 
   1998 Červenec   polygony    dib_q1998 
   1997 Červenec   polygony    dib_q1997 
   1996 Červen   polygony    dib_q1996 
   1985 Srpen   polygony    dib_q1985 
   1981 Březen   polygony    dib_q1981 
   1970 Červenec   polygony    dib_q1970 
   1960 Červenec   polygony    dib_q1960 
   1890 Září   polygony    dib_q1890 
   1880 Srpen   polygony    dib_q1880 
Měřící a kontrolní místa povrchových vod
   Vodoměrné stanice (Dibavod)   body    diba_e04 
   Situační monitoring jakosti povrchových vod   body    diba_e05 
Měřící a kontrolní místa podzemních vod
   Monitoring chemického stavu podzemních vod   body 
 • prameny
 • vrty
 • prameny
 • vrty
 
diba_e06 
Objekty subsystému užívání vody
   Vodojemy   body    diba_g05 
   Čistírna odpadních vod   body    diba_g06 
   Úpravna vody   body    diba_g04 
   Čerpací stanice   body    diba_g03 
   Kanalizační stoky   linie    diba_g02 
   Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody   linie    diba_g01 
Objekty na toku
   Jezy   body    diba_i01 
Správní členění - plné
   Adresní body (aktivní od 1:10000)   body    csu_adrbod 
   Hranice částí obcí (ČSÚ, aktivní od 1:20 000)   polygony    csu_cast 
   Městské obvody a části   polygony    csu_mco 
   Hranice obcí (ČSÚ) aktivní od 1:200000   polygony    csu_obce_hr 
   Hranice katastrálních území (ČSÚ, aktivní od 1:50 000)   polygony    csu_ku 
   Rastrové katastrální mapy (hranice od 1:5000, popisy 1:2000)
      Definiční body
         Definiční body budov - KN       km_budovy 
         Definiční body parcel - KN       km_parcely 
      WMS - černá kresba
         DKM
            Dalsi prvky mapy       dkm_prvky 
            Obrazy parcel       dkm_obrazy 
            Parcelni cisla       dkm_cisla 
            Hranice parcel       dkm_hranice 
         Katastrální mapa - digitalizovaná       km_dkmd 
         Katastrální mapa - skenovaná       km_sken 
      WMS - bílá kresba
         DKM
            Dalsi prvky mapy inverzni       dkm_prvky_in 
            Obrazy parcel inverzni       dkm_obrazy_in 
            Parcelni cisla inverzni       dkm_cisla_in 
            Hranice parcel inverzni       dkm_hranice_in 
         Katastrální mapa - digitalizovaná       kmi_dkmd 
         Katastrální mapa - skenovaná       kmi_sken 
   Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)   polygony    csu_orp 
   Hranice pověřených obcí (ČSÚ)   polygony    csu_pou 
   Hranice LAU 1 (okresů)   polygony    csu_okr 
   Mikroregiony a sdružení obcí   polygony    dpp_region 
   Hranice krajů (ČSÚ)   polygony    csu_kraj 
   Hranice oblastí NUTS2 (ČSÚ)   polygony    csu_oblast 
   Hranice ČR (ČSÚ)   polygony    csu_cr 

1.16. Data Only

1.16.2. Rejstřík členů PK

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Rejstřík členů PK   body    clen_pk 

1.16.3. pk_all

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Povodňové komise   body    pk_all 

1.16.4. Záplavová území - data

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Záplavová území - data       zu_all 
ZÚ- neplatná       zu_ne 
ZÚ - platná       zu_ano 
Úseky toků s vyhlášeným ZÚ - platné   linie    zu_ut 
Aktivní zóny Q100   polygony    zu_qa 
Záplavová území Q5   polygony    zu_q5 
Záplavová území Q20   polygony    zu_q20 
Záplavová území Q100   polygony    zu_q100 

Seznam témat

Klad - VH 1:50 000

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt klady_map\KLZM50.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
ZM50  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
ZM50_  číslo   
ZM50_ID  číslo   

Klad - ZM 1:10 000

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt klady_map\KLZM10.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
ZM10  text   
ZM50  text   
ZM100  text   
ZM200  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
AREA  číslo   
PERIMETER  číslo   
KLADZM_  číslo   
KLADZM_ID  číslo   

Oblasti Povodí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt utv\povodi_oblasti.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
PPOVODI  text  Oblast povodí 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
ID  text   
POVODI  text   

Nádrže

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt utv\nadrz.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název 
NADR_ID  text  ID nádrže 
KAT_VD  číslo  Kategorie 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PCECHN_  číslo   
PCECHN_ID  číslo   

Hydrologická povodí 3.řádu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt utv\hlgp3.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
HLGP3_NM  text  Název povodí 
HLGP3_ID  text  ID povodí 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
POVODI_ID  text   

Maska ČR

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu_maska\nuts1_cr_mask.shp
Geometrie polygony
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
CZNUTS1  text   
NAZ_CNUTS1  text   

Hranice ČR (ČSÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\nuts1_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_CNUTS1  text  Stát 
CZNUTS1  text  Kód státu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
LEGENDA  text   

Přehled aktualizací dPP

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt aktuallizace\aktualizace.dbf
Zdroj Správce dat
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
DATUM  datum/čas  datum zápisu 
TYP_ZM  text  typ změny 
SLOZKA  text  složka 
SOUBOR  text  soubor 
ZDROJ  text  zdroj změny 
ZMENA  text  popis změny 
PROVEDL  text  provedl 
PODPIS  text  podpis 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\C09_CHOPAV.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_CHO  text  Název 
PLO_CHO  číslo  Plocha 
VHROZH_ID  číslo  VH rozhodnutí 
DRUH  číslo  Druh 
POZN  text  Poznámka 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
CHOPAV_ID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\C10_OPVZ.shp
Geometrie polygony
Zdroj DIBAVOD
Veřejné sloupce Typ Alias
CISLO  číslo  ID 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KRAJ  číslo   
OBJ_GID  text   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\C11_OPPLZ_V.shp
Geometrie polygony
Zdroj DIBAVOD
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název 
TYP  text  Typ 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_C11_  číslo   
PERIMETER  číslo   
LAZV_  číslo   
LAZV_ID  číslo   
KOD  číslo   
NOV  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\C12_OPPLZ_M.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název 
TYP  text  Typ 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_C12_  číslo   
PERIMETER  číslo   
LAZM_  číslo   
LAZM_ID  číslo   
KOD  číslo   
NOV  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Kilometráž po 5 km

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A12_Kilometraz_po_5km.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
KM  číslo  ř. km 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   

Říční síť

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A01_Vodni_tok_CEVT.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_TOK  text  Tok 
IDVT  číslo  ID toku (CEVT) 
TOK_ID  číslo  Dibavod ID 
REC_NAZ  text  Recipient 
TOKREC_ID  číslo  Recipient (Dibavod ID) 
MAX_UTOKJN  číslo   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
IDVT_VUV  číslo   
VVT  číslo   

Vodní toky (úseky) - jemné členění

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A02_Vodni_tok_JU.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_TOK  text  Tok 
TOK_ID  číslo  Dibavod ID 
IDVT  číslo  ID toku (CEVT) 
UTOKJ_ID  číslo  Identifikátor úseku toku - jemné dělení 
UTOKJN_ID  číslo  Identifikátor navazujícího úseku toku - jemné dělení 
PRPROP_Z  číslo  Příznak propojení úseků toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
UTOKJN_F  číslo   
EX_JH  číslo   
POZN  text   
SHAPE_LENG  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Vodní toky (úseky) - hrubé členění

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A03_Vodni_tok_HU.shp
Geometrie linie
Zdroj ZABAGED
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_TOK  text  Tok 
TOK_ID  číslo  Dibavod ID 
IDVT  číslo  ID toku (CEVT) 
UTOKH_ID  číslo  Identifikátor úseku toku - hrubé dělení 
UTOKHN_ID  číslo  Identifikátor navazujícího úseku toku - hrubé dělení 
HLGP_ID  číslo  Hydrologické pořadí 
DLK_UTOKH  číslo  Délka úseku toku - hrubé dělení 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Povodí I. řádu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A10_Povodi_I.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
CHP_1R  text  ČHP 1.řádu 
NAZ_POV  text  Název povodí 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
A_KM2  číslo   
AA_KM2  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   

Povodí II. řádu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A09_Povodi_II.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
CHP_2R  text  ČHP 2.řádu 
NAZ_POV  text  Název povodí 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
A_KM2  číslo   
AA_KM2  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   

Povodí III. řádu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A08_Povodi_III.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
CHP_3R  text  ČHP 3.řádu 
NAZ_POV  text  Název povodí 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
A_KM2  číslo   
AA_KM2  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   

Povodí IV. řádu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A07_Povodi_IV.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
CHP  text  ČHP 
NAZ_TOK  text  Název toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
CHP_U  text   
CHP_D  text   
NAZ_TOK_2  text   
A_KM2  číslo   
ASUM_KM2  číslo   
AA_KM2  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   

Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\orp_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_ORP  text  ORP 
KOD_ORP  text  ID ORP 
NAZ_CNUTS3  text  Kraj 
CZNUTS3  text  ID kraje 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KODORPN  číslo   
KOD_KRAJ  text   

Hranice pověřených obcí (ČSÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\pou_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_POU  text  Pověřená obec 
KOD_POU  text  ID pověřené obce 
NAZ_ORP  text  ORP 
KOD_ORP  text  ID ORP 
NAZ_CNUTS3  text  Kraj 
CZNUTS3  text  ID kraje 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KODPOUN  číslo   
KODORPN  číslo   
KOD_KRAJ  text   

Hranice okresů (ČSÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\nuts4_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_CNUTS4  text  Okres 
CZNUTS4_P  text  Kód okresu CZ NUTS4 
KOD_NNUTS4  text  Kód okresu 
NAZ_CNUTS3  text  Kraj 
CZNUTS3  text  Kód kraje 
NAZ_CNUTS2  text  Oblast 
CZNUTS2  text  Kód oblasti 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
AREA  číslo   
PERIMETER  číslo   
CZNUTS1  text   
NAZ_CNUTS1  text   
CZNUTS0  text   
NAZ_CNUTS0  text   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Hranice krajů (ČSÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\nuts3_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_CNUTS3  text  Kraj 
CZNUTS3  text  Kód kraje 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KOD_KRAJ  text   

Hranice částí obcí (ČSÚ, aktivní od 1:20 000)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\cast_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_CAST  text  Místní část obce 
NAZ_OBEC  text  Obec 
NAZ_CNUTS3  text  Kraj 
KOD_CAST  text  ID části obce 
KOD_OBEC  text  ID obce 
LAU1  text  ID okresu 
NAZ_LAU1  text  Okres 
CZNUTS3  text  ID kraje 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KOD_OKRES  text   
KOD_KRAJ  text   

Hranice oblastí NUTS2 (ČSÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\nuts2_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_CNUTS2  text  Region soudržnosti 
CZNUTS2  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KOD_OBLAST  text   
CZNUTS1  text   
KOD_UZEMI  text   
NAZ_CNUTS1  text   
CZNUTS0  text   
KOD_STAT  text   
NAZ_CNUTS0  text   

Koupací oblasti

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\C02_Koupaci_oblasti.shp
Geometrie body
Tematické třídění C - chráněná území
Veřejné sloupce Typ Alias
KOUP_NAZ  text  Název koupaliště 
TOK_NAZ  text  Tok 
VODA_TYP  text  Typ (voda) 
OBEC  text  Obec 
ORP  text  ORP 
KRAJ  text  Kraj 
POZN  text  Poznámka 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
REKR_ID  text   
HLGP_VUV  číslo   
TOK_ID  číslo   
IDVT  číslo   
NADR_GID  číslo   
ORP_ID  číslo   
OBEC_ID  číslo   

Koupaliště ve volné přírodě

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\C03_KoupalisteVeVolnePrirode.shp
Geometrie body
Zdroj VÚV DIBAVOD
Tematické třídění C - Chráněná území
Rok zpracování 2006
Veřejné sloupce Typ Alias
KOUP_NAZ  text  Název koupaliště 
TOK_NAZ  text  Tok 
OBEC  text  Obec 
ORP  text  ORP 
KRAJ  text  Kraj 
POZN  text  Poznámka (1) 
POZN10  text  Poznámka (2) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
REKR_ID  text   
REKR_TYP  text   
ROK_2004  text   
ROK_2005  text   
ROK_2006  text   
OBEC_ID  číslo   
TYP  číslo   
ORP_ID  číslo   
HLGP_VUV  číslo   
TOK_ID  číslo   
NADR_GID  číslo   

Meliorační kanály

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A04zvm_Melioracni_kanaly.shp
Geometrie linie
Zdroj ZVHS
Tematické třídění A - základní jevy povrchových a podzemních vod
Veřejné sloupce Typ Alias
LCRM_ID  číslo  ID (Lesy ČR) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
FNODE_  číslo   
TNODE_  číslo   
LPOLY_  číslo   
RPOLY_  číslo   
LENGTH  číslo   
LCRM_  číslo   
UTOKJ_ID  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Historické povodně

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\D04_ZaplUzemiNejvPrirozPovodne.shp
Geometrie polygony
Zdroj VÚV DIBAVOD
Tematické třídění D04
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
OBDOBI  text  Období 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
ID  text   
POZN  text   

Hlásné profily

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dpp\WMAP_HLPRF.dbf
Zdroj ČHMÚ
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
KRAJ  číslo  ID kraje (POVIS) 
ORP  číslo  ID ORP (POVIS) 
OBEC  číslo  ID obce (POVIS) 
RICKM  číslo  Staničení 
HLGP_R  text  Pořadí hydrologického povodí 
HLGP_PL  číslo  Plocha povodí 
HLGP_PL_PR  číslo  Procento plochy povodí 
TOK_NM  text  Název toku 
NULA_VOD  číslo  Nula vodočtu 
C_MAPY  text  Číslo mapy 
QA  číslo  Průměrný roční průtok 
HA  číslo  Průměrný roční vodní stav 
Q1  číslo  Průtok Q1 
Q5  číslo  Průtok Q5 
SPA1H  číslo  1.SPA stav 
SPA2H  číslo  2.SPA stav 
SPA3H  číslo  3.SPA stav 
SPA1Q  číslo  1.SPA průtok 
SPA2Q  číslo  2.SPA průtok 
SPA3Q  číslo  3.SPA průtok 
SPA_TYP  text  Typ SPA 
SPA1_CETN  text  Četnost odečtu 1.SPA 
SPA2_CETN  text  Četnost odečtu 2.SPA 
SPA3_CETN  text  Četnost odečtu 3.SPA 
SPA_USEK  text  SPA pro úsek toku 
SPA_KMISTO  text  Kritická místa 
POPIS_UP  text  Popis umístění profiluí 
POZN  text  Poznámka 
číslo  X (-Y JTSK) 
číslo  Y (-X JTSK) 
WGS_N  číslo  GPS severní šířky 
WGS_E  číslo  GPS východní délky 
WGS_ELE  číslo  GPS výška 
PRF_KAT  text  Kategorie 
PRF_ID  text  ID profilu 
SRC_OBJ_ID  text  ID profilu (zdroj) 
PRF_NM  text  Název profilu 
TOK_ID  text  Identifikátor toku 
REC_SEQ  číslo   
REC_ID  text  ID recipientu 
REC_NM  text  Recipient 
UC_POV_ID  text  Ucelené povodí 
POV_ID  text  Podnik povodí 
HLGP_DS  text  Hydrologické povodí 
KRAJID  číslo  ID kraje (ČSÚ) 
KRAJDS  text  Kraj 
ORPID  číslo  ID ORP (UIR) 
ORPDS  text  ORP 
OBECID  číslo  ID obce (UIR) 
OBECDS  text  Obec 
KATA  číslo  ID k.ú. (POVIS) 
KATAID  číslo  ID k.ú. (ČSÚ) 
KATADS  text  Katastrální území 
SMPL_RATE  číslo  Četnost sběru dat 
POB_CHMI  text  Pobočka ČHMÚ 
PAR  číslo   
AUTH_SEQ  číslo   
PP_KRAJ  text  V PP kraje 
TOK_SEQ  číslo   
HLGP_SEQ  číslo  Plocha povodí 
Q10  číslo  Průtok Q10 
Q50  číslo  Průtok Q50 
Q100  číslo  Průtok Q100 
WWW_CHMI  text  Web ČHMÚ 
WWW_PPOV  text  Web podniku povodí 
X_CHMI  číslo  X souřadnice ČHMÚ 
Y_CHMI  číslo  Y souřadnice ČHMÚ 
GAUSS_X  číslo   
GAUSS_Y  číslo   
POV_OBJ_ID  text   
PROVOZUJE  text  Provozovatel 
STATE  text  Stav 
SRC_ID  text  ID poskytovatele údajů 
DT_AKT  datum/čas  Datum aktualizace 
ZDROJ  text  Zdroj 
OBJ_SEQ  číslo  Interní ID 
CSU_KRAJ  text  ID kraje (ČSÚ) 
CSU_ORP  text  ID ORP(ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  ID obce (ČSÚ) 
CSU_KATA  text  ID katstrálního území (ČSÚ) 
PPLAN_STR  text   
WWW_EL  text  Web ČHMÚ - evidenční listy 
DOK_EL  text  Evidenční list 
DOK_MK  text  Měrná křivka 
DOK_TECH  text  Technická dokumentace 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
DOK_FOTO  text   
EL_SEQ  text   
FOTO_SEQ  text   
MK_SEQ  text   
TECH_SEQ  text   
SMS  číslo   

Suché nádrže (poldry)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\D07_poldry.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV_TOKU  text  Tok 
TOK_ID  číslo  Tok ID 
REC_NAZEV  text  Název recipientu 
TOKREC_ID  číslo  ID recipientu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   

Říční síť (bezejmenné toky)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A01_Vodni_tok_CEVT_NONAME.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
TOK_ID  číslo  Dibavod ID 
NAZ_TOK  text  Tok 
IDVT  číslo  ID toku (CEVT) 
REC_NAZ  text  Recipient 
TOKREC_ID  číslo  Recipient (Dibavod ID) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MAX_UTOKJN  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
IDVT_VUV  číslo   
VVT  číslo   

Hranice LAU 1 (okresů)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\lau1_cr.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_LAU1_P  text  Název LAU1 (okresu) 
LAU1_P  text  ID LAU 1 (okres) 
NAZ_CNUTS3  text  Kraj 
CZNUTS3  text  ID kraje 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
KODOK  text   
KOD_KRAJ  text   

Bažina, močál

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A06_Bazina_mocal.shp
Geometrie polygony
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
ET_ID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Hydrogeologické rajóny základní vrstvy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A14_HGR_zak.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
POVODI  text  Zkratka povodí 
NAZEV  text  Název rajónu 
RAJON_ID  číslo  Identifikátor rajónu 
PLOCHA  číslo  Plocha rajónu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
H_POVODI  text   
ID_ET  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Hydrogeologické rajóny svrchní vrstvy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\A13_HGR_svr.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
POVODI  text  Zkratka povodí 
NAZEV  text  Název rajónu 
RAJON_ID  číslo  Identifikátor rajónu 
PLOCHA  číslo  Plocha rajónu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
H_POVODI  text   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Rozvodnice drobných povodí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B09_Rozvod_utvaru_povrch_vod.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_UTVAR  text  Rozvodnice povodí 
SHAPE_LENG  číslo  Délka 
SHAPE_AREA  číslo  Plocha 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
UPOVR_ID  text   

Útvary vrstvy bazálního křídového kolektoru

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B08_VU_podz_vod_baz_krid_kolek.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_POVODI  text  Název povodí 
NAZ_OBLAST  text  Název oblasti 
NAZ_UPZV  text  Název bazálního křídového kolektoru 
PLO_UPZV  číslo  Plocha bazálního křídového kolektoru 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
UPZV_ID  text   
HORIZON  číslo   
HGR_ID  text   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Útvary základní vrstvy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B07_VU_podz_vod_zaklad_vrstvy.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_UPZV  text  Název útvaru 
HGR_ID  text  Identifikátor hydrogeologického rajónu 
NAZ_POVODI  text  Název povodí 
NAZ_OBLAST  text  Název oblasti 
PLO_UPZV  číslo  Plocha útvaru 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
UPZV_ID  text   
HORIZON  text   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Útvary svrchní vrstvy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B06_VU_podz_vod_svrchni_vrstvy.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_UPZV  text  Název útvaru 
HGR_ID  text  Identifikátor hydrogeologického rajónu 
NAZ_POVODI  text  Název povodí 
NAZ_OBLAST  text  Název oblasti 
PLO_UPZV  číslo  Plocha útvaru 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
UPZV_ID  text   
HORIZON  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Vodní toky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B05_VU_povrch_vod_tekoucich.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_TOK  text  Název toku 
TOK_ID  číslo  ID toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
OBJECTID_2  číslo   
UTOKJ_ID  číslo   
UPOVR_ID  text   
SHAPE_LE_2  číslo   
SHAPE_LENG  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Vodní plochy/nádrže

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B04_VU_povrch_vod_stojatych.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_NA  text  Název vodní plochy/nádrže: 
NADR_GID  číslo  ID vodní plochy/nádrže: 
SHAPE_LENG  číslo  Délka 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID_1  číslo   
UPOVJ_ID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Povodí lososových a kaprových vod

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B03_Oblasti_losos_a_kapr_vod.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
POVODI_ID  text  Název povodí 
TYP_OBRYB  text  Typ vod 
NAZ_OBRYB  text  Název 
OBRYB_ID  číslo  Identifikátor 
SHAPE_AREA  číslo  Plocha 
SHAPE_LEN  číslo  Délka 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
GIS_ADMIN_  číslo   
GIS_ADMIN1  číslo   

Lososové a kaprové vody

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B02_losos_a_kapr_vody.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
POVODI  text  Název povodí 
OBRYB_ID  text  Identifikátor 
NAZ_OBRB  text  Název oblasti 
TYP_OBRYB  text  Typ vody 
TOK_NAZ  text  Název toku 
TOK_ID  text  Identifikátor toku 
DLK  číslo  Délka toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Jezy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\I01zvm_Jezy.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OT06_ID  číslo  ID záznamu 
TOK_ID  číslo  ID toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_I01Z  číslo   
PERIMETER  číslo   
OT06_  číslo   
OBJ_GID  text   

Čistírna odpadních vod

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\G06zvm_Cistirny_odpadnich_vod.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OU05_ID  číslo  ID záznamu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_G06Z  číslo   
PERIMETER  číslo   
OU05_  číslo   
OBJ_GID  text   

Vodojemy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\G05zvm_Vodojemy.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OU03_ID  číslo  ID záznamu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_G05Z  číslo   
PERIMETER  číslo   
OU03_  číslo   
OBJ_GID  text   

Úpravna vody

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\G04zvm_Upravny_vody.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OU02_ID  číslo  ID záznamu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_G04Z  číslo   
PERIMETER  číslo   
OU02_  číslo   
OBJ_GID  text   

Čerpací stanice

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\G03zvm_Cerpaci_stanice.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OU01_ID  číslo  ID záznamu 
TOK_ID  číslo  ID toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
MILAN_G03Z  číslo   
PERIMETER  číslo   
OU01_  číslo   
OBJ_GID  text   

Kanalizační stoky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\G02zvm_Kanalizacni_stoky.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
KALIZ_ID  text  ID záznamu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
FNODE_  číslo   
TNODE_  číslo   
LPOLY_  číslo   
RPOLY_  číslo   
LENGTH  číslo   
LCRK_  číslo   
LCRK_ID  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\G01zvm_HlavniVodovodRady.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
VOVOD_ID  číslo  ID záznamu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
FNODE_  číslo   
TNODE_  číslo   
LPOLY_  číslo   
RPOLY_  číslo   
LENGTH  číslo   
LCRD_  číslo   
LCRD_ID  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   

Monitoring chemického stavu podzemních vod

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\E06_Mista_monitor_podzem_vod.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_OBJ  text  Název objektu 
OBJ_ID  text  Kód objektu 
SUBJS_Z  text  Zdroj 
SITUACNI  text  Situační 
PROVOZNI  text  Provozní 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
SOUR_X  číslo   
SOUR_Y  číslo   
SOURSYST_Z  text   
UPZV_ID  číslo   
KOL_ID  číslo   
KVANTITA  text   
CHRUZB_ID  číslo   
CHRUZH_ID  číslo   
CHRUZD_ID  číslo   
CHRUZN_ID  číslo   
CHRUZM_ID  číslo   
TYP_OBJ  text   
EIONET  text   
MKOLDO  text   
NAZ_INTSIT  číslo   
DTM_OD  číslo   
POZNAMKA  číslo   
URL  text   

Situační monitoring jakosti povrchových vod

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\E05_Mista_monitor_povrch_vod.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_OBJ  text  Název objektu 
NAZ_TOK  text  Název toku 
RICKM  číslo  Říční km 
SITUACNI  text  Situační 
PROVOZNI  text  Provozní 
PRUZKUMNY  text  Průzkumný 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
EU_CD_SM  text   
MS_CD_SM  text   
RBD_CD  text   
PRF_ID  text   
SUBJS  text   
HLGP_ID  text   
UTOKJ_ID  text   
SOUR_X  číslo   
SOUR_Y  číslo   
SOURSYST_Z  text   
KTG_UPOV  text   
UPOV_ID  text   
UPOV_UPF  text   
INTERKAL  text   
REFERENC  text   
EIONET  text   
MKOLDO  text   
NAZ_INTSIT  text   
CHRUZB_ID  text   
CHRUZH_ID  text   
CHRUZD_ID  text   
CHRUZR_ID  text   
CHRUZN_ID  text   
CHRUZM_ID  text   
DTM_OD  datum/čas   
POZNAMKA  text   
URL  text   
LAT  číslo   
LON  číslo   

Vodoměrné stanice (Dibavod)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\E04_Vodomerne_stanice.shp
Geometrie body
Zdroj Dibavod
Veřejné sloupce Typ Alias
DBCN  text  ID záznamu 
NAZEV  text  Název stanice 
TOK  text  Název toku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
DBC  text   
X_WGS  číslo   
Y_WGS  číslo   
X_UTM  číslo   
Y_UTM  číslo   
X_JTSK  číslo   
Y_JTSK  číslo   

Oblasti povodí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dibavod\B01_Oblasti_povodi.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Oblast povodí 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
FID_POVODI  číslo   
RAD_III  číslo   
ANGL_NAZEV  text   

Mikroregiony a sdružení obcí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu_dpp\dpp_mikroregiony.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
ID  číslo  ID 
NAZEV  text  Název 
TYP  text  Typ svazku 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
ZDROJ  text   

Fotodokumentace POVIS

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dpp\WMAP_DPP_FOTO.dbf
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
FOTOID  číslo   
URL  text   
CESTA  text   
FILE_ORIG  text   
FILE_POVIS  text   
FILE_EXT  text   
FAUTOR  text   
FDATUM  datum/čas   
TOK_ID  text   
TOKDS  text   
RICKM  číslo   
FNAZEV  text   
FPOPIS  text   
FSMER  text   
AZIMUT  číslo   
KEYWORDS  text   
RATING  číslo   
RATINGDS  text   
DOK_TYP  text   
WWWALB  text   
číslo   
číslo   
WGS_N  číslo   
WGS_E  číslo   
KRAJ  číslo   
KRAJID  číslo   
CSU_KRAJ  text   
KRAJDS  text   
ORP  číslo   
ORPID  číslo   
CSU_ORP  text   
ORPDS  text   
OBEC  číslo   
OBECID  číslo   
CSU_OBEC  text   
OBECDS  text   
KATA  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
KATADS  text   
PORADI  číslo   
PORADI2  číslo   
OSQ_BLESK  číslo   
OSQ_EVA  číslo   
OSQ_HLPRF  číslo   
OSQ_SRPRF  číslo   
OSQ_MOOP  číslo   
OSQ_OHOBJ  číslo   
OSQ_KMS  číslo   
OSQ_LED  číslo   
OSQ_VD  číslo   
OSQ_PPO  číslo   
OSQ_PZN  číslo   
OSQ_DOBJ  číslo   
OSQ_DOME  číslo   
OSQ_MIS  číslo   
OSQ_PK  číslo   
OSQ_SUBJ  číslo   

Městské obvody a části

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt csu\mco_cr.shp
Geometrie polygony
Zdroj ČSÚ
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_MCO  text  Městská část/Městský obvod 
KOD_MCO  text  Kód MO/MC  
NAZ_OBEC  text  Obec 
KOD_OBEC  text  Kód obce 
NAZ_STATM  text  Statutární město 
KOD_STATM  text  Kód statutárního města 
LAU1  text  Kód LAU1 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   

Osy vodních toků (CEVT)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt isvs_voda\osy_cr.shp
Geometrie linie
Zdroj ISVS
Rok zpracování 2014
Veřejné sloupce Typ Alias
IDVT  číslo  ID toku (CEVT) 
JEV_ID  číslo  Identifikátor jevu (ISYPO) 
TOK_ID  číslo  ISyPo ID 
TOK_ID_DIB  číslo  Dibavod ID 
NAZ_TOK  text  Název toku 
TYP  číslo  Typ toku 
POVODI  text  Povodí 
DLK  číslo  Délka toku 
ZNA_CAS  datum/čas  Datum aktualizace 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
TYP_CEVT  číslo   
IS_GIS  číslo   

Protipovodňová opatření - hráze

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Soubor / objekt dpp_lokal\PPO_linie.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
KOD_OBEC  číslo  Kód obce 
OZNACENI  text  Označení 
POPIS  text  Popis 
BREH  text  Umístění 
ROK_VYSTAV  text  Realizace 
VLASTNIK  text  Vlastník 
NAZ_TOK  text  Název toku 
TOK_ID  číslo  ID toku 
HRAZ_DELKA  číslo  Délka hráze 
RKM_OD  číslo  Od 
RKM_DO  číslo  Do 
USEK_DELKA  číslo  Dílčí úsek 
MOBILNI  číslo  Mobilní 
POZN  text  Poznámka 
číslo   
číslo   
PPO_OBJSEQ  číslo   
ID  číslo   
ID_PLA  číslo   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
TYP  text   
EXPORT  číslo   

Zdravotnictví

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
ORD_TSUBJ  číslo   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Vodovody a kanalizace

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Veterinární správa

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Veterinární služby

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Správci vodních toků

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Správa a údržba silnic

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Povodí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Policie

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Veřejná správa

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální povodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

HZS

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
ORD_TSUBJ  číslo   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Hygienické stanice

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Český hydrometeorologický ústav

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Digitální ovodňový plán: http://editor.dppcr.cz/pk_edt/
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PAR  text  nadřízená složka  
PAR2  text  nadřízená složka 2 
PAR3  text  nadřízená složka 3 
NAZ_SUBJ  text  organizace 
NAZ_TSUBJ  text  kategorie 
DAT_AKTUAL  text  aktualizováno 
ULICE  text  ulice 
CP  číslo  čp. 
CO  text  č.o. 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  město 
TEL  text  telefon 
FAX  text  fax 
MAIL  text  e-mail 
WWW  text  www 
číslo 
číslo 
POZN  text  poznámka 
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   
ID_SUBJ  text   
ICO  text  IČO 
RN  číslo   
LVL  číslo   
FILE_NAME  text  Soubor HTML 
FILE_NAMEI  text  Soubor HTML (podle IČO) 
PRIJMENI  text   
JMENO  text   
TITUL  text   
PRAC_ADR  text   
DOMU_ADR  text   
FUNKCE  text   
SMS_CON  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
TEL_DOMU  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
POZN@1  text   
ID_TYPSUBJ  text   
PPLAN_STR  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ORD_TSUBJ  číslo   
ORD_SUBJ  číslo   
ROWID@1  číslo   
ID_CLEN  číslo   
ID_SUBJ@1  text   
NAZ_SUBJ@1  text   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
ID_SUBJ@2  číslo   

Ústřední povodňová komise

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Povodňový plán kraje
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

Povodňové komise ORP

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Povodňový plán kraje
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

Povodňové komise obcí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Povodňový plán kraje
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

Povodňové komise kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Povodňový plán kraje
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

Vodní toky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
TOK_NAZ  text  Tok 
TOK_ID  text   
DLK  číslo  délka toku 
TOKN_NM  text  Název recipientu 
TOKN_ID  text  ID recipientu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
ROWID@1  číslo   
TOK_ID@1  text   
TOK_NM  text   

Vodní útvary tekoucí povrchové vody (řeky)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_UTV  text  Název útvaru  
UTV_ID  text  ID útvaru 
NAZ_TOK  text  Název toku 
TOK_ID  text  ID toku 
HLGP_ID  text  ID hydrologického povodí 
POVODI_ID  text   
NAZ_POVODI  text  povodí 
OBLAST_ID  text   
NAZ_OBLAST  text  oblast povodí 
REGION_ID  text   
NAZ_REGION  text  ekoregion 
KTGKOTA_Z  text   
KTG_KOTA  text  Kategorie podle nadmořské výšky 
KTGPLO_Z  text   
KTG_PLO  text  Kategorie podle velikosti plochy povodí  
GEOL_Z  text   
GEOL  text  geologie 
STRAHLER  číslo  Strahler 
TYP_ID  text  ID typu 
UTVN_ID  text  ID následujícího útvaru 
SKUP_ID  text  ID skupiny útvarů 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
UTVPOV_ID  text   
ROWID@1  číslo   

Útvary stojatých povrchových vod (jezera)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
UTV_NAZ  text  Název útvaru 
UTV_ID  text  ID útvaru 
NAZ_TOK  text  Název toku 
HLGP_ID  číslo  ID hydrologického povodí 
NAZ_POVODI  text  povodí 
POVODI_ID  text   
NAZ_OBLAST  text  oblast povodí 
OBLAST_ID  text   
NAZ_REGION  text  ekoregion 
REGION_ID  text   
KTGKOTA_Z  text   
KTG_KOTA  text  Kategorie podle nadmořské výšky 
KTGPLONA_Z  text   
KTG_PLONA  text  Kategorie podle velikosti plochy nádrže 
KTGHLBP_Z  text   
KTG_HLBP  text  Kategorie podle průměrné hloubky 
KTGGEOL_Z  text   
KTG_GEOL  text  geologie 
JTYP_ID  text  ID typu 
KTGDBAZDRZ_  text   
KTG_DBAZDRZ  text  Kategorie podle teoretické doby zdržení 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
NADR_ID  text   
ROWID@1  číslo   

Postupové doby vybrané říční sítě

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV_TOKU  text  Tok 
TOK_ID  číslo  Dibavod ID 
IDVT  číslo  ID toku (CEVT) 
A01_REC_NAZ  text  Recipient 
A01_TOKREC_ID  číslo  Recipient (Dibavod ID) 
USEK_OD  text  Počátek úseku 
USEK_DO  text  Konec úseku 
RICKM_OD  číslo  od 
RICKM_DO  číslo  do  
DELKA_KM  číslo  délka úseku 
HOD_MIN  číslo  min. doba 
HOD_MAX  číslo  max .doba 
HOD_EXT  číslo  extrémní postupová doba 
POZNAMKA  text  Poznámka 
MAX_UTOKJN  číslo  max UTKJN 
TOKREC_ID  číslo  ID recipientu 
PD_ID  číslo  ID postupové doby 
ID  číslo  ID 
ZDROJ  text  Zdroj dat 
RICKM_OD_C  text   
RICKM_DO_C  text   
DELKA_KM_C  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
TOK2_ID  číslo   
UTOKJN  číslo   
TOKREC2_ID  číslo   
IDVT2  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
A01_ROWID  číslo   
A01_TOK_ID  číslo   
A01_MAX_UTOKJN  číslo   
A01_IDVT  číslo   
A01_NAZ_TOK  text   
A01_SHAPE_LEN  číslo   
A01_IDVT_VUV  číslo   
A01_VVT  číslo   

Mosty

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
CIS_USEKU  text  Číslo úseku 
IDENT_OBJ  text  Identifikační číslo mostu 
X_SILNI  text  Číslo silnice 
X_KOMU  text  Třída komunikace 
CDMAB_ALIAS  text  Okres 
ICZUJ  text  ICZUJ 
DMCX_VYZNAM  text  ZUJ 
CDFOG_TEXT  text  Předmět přemostění 
CDFOP_TEXT  text  Vodní tok 
HLOUB_VODY  číslo  Hloubka vody 
VOLNA_VYS  číslo  Volná výška 
DELKA_PREM  číslo  Délka přemostění 
CDFOO_TEXT  text  Kryt vozovky 
POC_POLI1  číslo  Počet otvorů v 1. skupině polí 
SIK_SVETL1  číslo  Šikmá světlost 1. skupiny polí 
KOL_SVETL1  číslo  Kolmá světlost 1. skupiny polí 
POC_POLI2  číslo  Počet otvorů ve 2. skupině polí 
SIK_SVETL2  číslo  Šikmá světlost 2. skupiny polí 
KOL_SVETL2  číslo  Kolmá světlost 2. skupiny polí 
POC_POLI3  číslo  Počet otvorů ve 3. skupině polí 
SIK_SVETL3  číslo  Šikmá světlost 3. skupiny polí 
KOL_SVETL3  číslo  Kolmá světlost 3. skupiny polí 
POC_POLI4  číslo  Počet otvorů ve 4. skupině polí 
SIK_SVETL4  číslo  Šikmá světlost 4. skupiny polí 
KOL_SVETL4  číslo  Kolmá světlost 4. skupiny polí 
POC_POLI5  číslo  Počet otvorů v 5. skupině polí 
SIK_SVETL5  číslo  Šikmá světlost 5. skupiny polí 
KOL_SVETL5  číslo  Kolmá světlost 5. skupiny polí 
POC_ZB_P  číslo  Počet zbývajících polí 
ROK_POSTAV  text  Rok výstavby 
DATUM_ZAZN  datum/čas  Datum 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
BMS_ID  číslo   
ADMINJ  text   
SILNICE  text   
DRUH_OBJ  text   
ST_ZAC_OBJ  číslo   
PREDM_PREM  text   
VODNI_TOK  text   
DELKANKMOS  číslo   
P_MAT_NK1  text   
D_MAT_NK1  text   
DRUH_NK1  text   
TYP_PREFA1  text   
KONSTR_V1  číslo   
P_MAT_NK2  text   
D_MAT_NK2  text   
DRUH_NK2  text   
TYP_PREFA2  text   
KONSTR_V2  číslo   
P_MAT_NK3  text   
D_MAT_NK3  text   
DRUH_NK3  text   
TYP_PREFA3  text   
KONSTR_V3  číslo   
P_MAT_NK4  text   
D_MAT_NK4  text   
DRUH_NK4  text   
TYP_PREFA4  text   
KONSTR_V4  číslo   
P_MAT_NK5  text   
D_MAT_NK5  text   
DRUH_NK5  text   
TYP_PREFA5  text   
KONSTR_V5  číslo   
MAT_KR_POD  text   
MAT_MEZ_P  text   
DRUH_KR_P  text   
DRUH_MEZ_P  text   
ST_STAV_NK  text   
ST_STAV_SS  text   
ZAT_MOST  text   
OZN_SIKMO  text   
HODN_SIKMO  číslo   
KRYT_VOZ  text   
VOLNA_SIR  číslo   
SIR_MEZI_O  číslo   
SIR_CHOD_L  číslo   
SIR_CHOD_P  číslo   
CELK_SIR_M  číslo   
V_M_N_TER  číslo   
STAV_VYS_M  číslo   
NORM_ZATIZ  číslo   
VYHR_ZATIZ  číslo   
VYJ_ZATIZ  číslo   
ROK_STAN_Z  text   
ZPUS_ZATIZ  text   
ROK_HL_PRO  text   
ROK_DAL_PR  text   
ARCH_PROJ  text   
ZTOT_OBJ  text   
DUV_ZMEN  text   
KOD_TR_KOM  text   
VYM_TAHY  text   
E_TAHY  text   
PROV_STAN  číslo   
X1  číslo   
Y1  číslo   
ADMINJ2  text   
POPIS  text   
XXX  text   
CDFOKN_NK_TEXT  text   
CDFOKN_SS_TEXT  text   
CDFOL_KR_TEXT  text   
CDFOL_MEZ_TEXT  text   
CDFOM_KR_TEXT  text   
CDFOM_MEZ_TEXT  text   
CDFOCH_TEXT  text   
CDFOH_TEXT  text   
CDFOI1_TEXT  text   
CDFOI2_TEXT  text   
CDFOI3_TEXT  text   
CDFOI4_TEXT  text   
CDFOI5_TEXT  text   
CDFOID1_TEXT  text   
CDFOID2_TEXT  text   
CDFOID3_TEXT  text   
CDFOID4_TEXT  text   
CDFOID5_TEXT  text   
CDFOJ1_TEXT  text   
CDFOJ2_TEXT  text   
CDFOJ3_TEXT  text   
CDFOJ4_TEXT  text   
CDFOJ5_TEXT  text   
CDFO31_TEXT  text   
CDFO32_TEXT  text   
CDFO33_TEXT  text   
CDFO34_TEXT  text   
CDFO35_TEXT  text   
CDFO4_TEXT  text   

Komunikace

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie linie
Zdroj Silniční databanka ŘSD Ostrava
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
CDMAB_ALIAS  text  Okres 
X_INTL  text  Mezinárodní označení tahu 
X_SILNI  text  Číslo silnice 
CDD03_VYZNAM  text  Třída komunikace 
CDD05_VYZNAM  text  Vymezení tahu 
CIS_USEKU  text  Číslo úseku 
DELKA_US  číslo  Délka úseku 
X_PAVE  text  Typ úseku 
X_DOSM  text  Dopravní směr úseku 
DAT_ZAZNAM  datum/čas  Datum záznamu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
ROZDIL_DEL  číslo   
NULA  číslo   
A151  číslo   
ADMINJ  text   
DOPR_SMERY  text   
PAPR_VETEV  text   
KOD_TR_KOM  text   
SILNICE  text   
VYM_TAHY  text   
PASP_DELKA  číslo   
PEAZ_KOM1  text   
PEAZ_KOM2  text   
PEAZ_KOM3  text   
PEAZ_KOM4  text   
ETAH1  text   
ETAH2  text   
ETAH3  text   
ETAH4  text   
PORADI_US  text   
KOD_MER  text   
STANICENI1  číslo   
STANICENI2  číslo   
STANZUJ1  číslo   
STANZUJ2  číslo   
OBLAST  text   
INDSIL7  text   
K1  text   
K2  text   
KOD_R  text   
R_INDSIL7  text   
CESTMISTR  číslo   
NEDEL_4PRH  text   
KRUH_OBJ  text   
SHAPE_LENG  číslo   
POPIS  text   
CDMAB_VYZNAM  text   

Uzly silniční sítě

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Silniční databanka ŘSD Ostrava
Tematické třídění Doprava
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
CDD01_VYZNAM  text  Charakteristika uzlu 
DMCX_VYZNAM  text  ZUJ 
CISLO_UZLU  text  Číslo uzlu 
VYS_SOU_Z  číslo  Nadmořská výška  
CDMAB_SP_VYZNAM  text  Správní administrativní jednotka 
CDMAB_NA_VYZNAM  text  Navazující administrativní jednotka 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
číslo   
číslo   
CIS_UZLU  text   
ADM1  text   
ADM2  text   
KRIZ_KOM1  text   
KRIZ_KOM2  text   
ICZUJ  text   
ICZUJ_TEXT  text   
SOU_X  číslo   
SOU_Y  číslo   
CHAR_UZLU  text   
CHAR_TEXT  text   
POCKR_DUZ  číslo   
POCV_DUZ  číslo   
KR_UZEL1  text   
KR_UZEL2  text   
KR_UZEL3  text   
KR_UZEL4  text   
KR_UZEL5  text   
KR_UZEL6  text   
KR_UZEL7  text   
KR_UZEL8  text   
ORIENT1  text   
NAV_UZEL1  text   
ORIENT2  text   
NAV_UZEL2  text   
ORIENT3  text   
NAV_UZEL3  text   
ORIENT4  text   
NAV_UZEL4  text   
ORIENT5  text   
NAV_UZEL5  text   
ORIENT6  text   
NAV_UZEL6  text   
ORIENT7  text   
NAV_UZEL7  text   
ORIENT8  text   
NAV_UZEL8  text   
DAT_ZAZNAM  datum/čas   
OBLAST1  text   
OBLAST2  text   
ADM3  text   
ADM4  text   
OBLAST3  text   
OBLAST4  text   
POPIS  text   

Silniční podjezdy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Silniční databanka ŘSD Ostrava
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
CDMAB_VYZNAM  text  Administrativní jednotka 
X_SILNI  text  Číslo silnice 
X_KOMU  text  Třída komunikace 
DELKA_PODJ  číslo  Délka podjezdu 
CDFOKN_TEXT  text  Stavební stav podjezdu 
DMCX_VYZNAM  text  ZUJ 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
BMS_ID  číslo   
ADMINJ  text   
IDENT_OBJ  text   
SILNICE  text   
CIS_USEKU  text   
DRUH_OBJ  text   
ST_ZAC_OBJ  číslo   
ICZUJ  text   
ST_STAV  text   
ROK_POSTAV  text   
ROK_HL_PRO  text   
ROK_DAL_PR  text   
DUV_ZMEN  text   
DATUM_ZAZN  datum/čas   
KOD_TR_KOM  text   
VYM_TAHY  text   
E_TAHY  text   
PROV_STAN  číslo   
PREDM_PREV  text   
VOL_SIRKA1  číslo   
S_MEZI_OB1  číslo   
VOL_VYSKA1  číslo   
SVETL_OTV1  číslo   
VOL_SIRKA2  číslo   
S_MEZI_OB2  číslo   
VOL_VYSKA2  číslo   
SVETL_OTV2  číslo   
VOL_SIRKA3  číslo   
S_MEZI_OB3  číslo   
VOL_VYSKA3  číslo   
SVETL_OTV3  číslo   
OZN_SIKMO  text   
HODN_SIKMO  číslo   
ZTOT_OBJ  text   
X1  číslo   
Y1  číslo   
ADMINJ2  text   
POPIS  text   
CDFOH_TEXT  text   
CDFOG_TEXT  text   

Železniční přejezdy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Silniční databanka ŘSD Ostrava
Tematické třídění Doprava
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
DMCX_VYZNAM  text  ZUJ 
CDMAB_VYZNAM  text  Administrativní jednotka 
X_SILNI  text  Číslo silnice 
X_KOMU  text  Třída komunikace 
DELKA_PREJ  číslo  Délka přejezdu 
CDFOKN_TEXT  text  Stavební stav přejezdu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
BMS_ID  číslo   
ADMINJ  text   
IDENT_OBJ  text   
SILNICE  text   
CIS_USEKU  text   
DRUH_OBJ  text   
ST_ZAC_OBJ  číslo   
ICZUJ  text   
ST_STAV_PR  text   
ROK_POSTAV  text   
ROK_HL_PRO  text   
ROK_DAL_PR  text   
DUV_ZMEN  text   
DATUM_ZAZN  datum/čas   
KOD_TR_KOM  text   
VYM_TAHY  text   
E_TAHY  text   
PROV_STAN  číslo   
PREKAZKA  text   
ZABEZ_PREJ  text   
POC_KOLEJI  číslo   
OZN_SIKMO  text   
HODN_SIKMO  číslo   
UPR_VOZOV  text   
SIR_ST_UPR  číslo   
VOL_SIRKA  číslo   
VOL_VYSKA  číslo   
SPRAVCE  text   
X1  číslo   
Y1  číslo   
IDENT_CD  text   
WGS_N  číslo   
WGS_E  číslo   
ADMINJ2  text   
POPIS  text   
CDFOH_TEXT  text   
CDFOV_TEXT  text   
CDFO2_TEXT  text   

Silniční tunely

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
DMCX_VYZNAM  text  ZUJ 
CDMAB_VYZNAM  text  administrativní jednotka 
X_SILNI  text  číslo silnice 
X_KOMU  text  třída komunikace 
CDFOKN_TEXT  text  stavební stav tunelu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
BMS_ID  číslo   
ADMINJ  text   
IDENT_OBJ  text   
SILNICE  text   
CIS_USEKU  text   
DRUH_OBJ  text   
ST_ZAC_OBJ  číslo   
ICZUJ  text   
DEL_TUNELU  číslo   
ST_STAV_TU  text   
ROK_POSTAV  text   
ROK_HL_PRO  text   
ROK_DAL_PR  text   
DUV_ZMEN  text   
DATUM_ZAZN  datum/čas   
KOD_TR_KOM  text   
VYM_TAHY  text   
E_TAHY  text   
PROV_STAN  číslo   
DRUH_NK_TU  text   
PMAT_NK_TU  text   
DMAT_NK_TU  text   
KONSTR_VYS  číslo   
MAT_KR_POD  text   
DRUH_KR_P  text   
VOLNA_SIR  číslo   
SIR_MEZI_O  číslo   
VOLNA_VYS  číslo   
CELK_SVETL  číslo   
ARCH_PROJ  text   
X1  číslo   
Y1  číslo   
ADMINJ2  text   
POPIS  text   
CDFOJ_TEXT  text   
CDFOI_P_TEXT  text   
CDFOI_D_TEXT  text   
CDFOL_TEXT  text   
CDFOM_TEXT  text   

Silniční brody

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj Silniční databanka ŘSD Ostrava
Tematické třídění Doprava
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
DMCX_VYZNAM  text  ZUJ 
CDMAB_VYZNAM  text  Administrativní jednotka 
X_SILNI  text  Číslo silnice 
X_KOMU  text  Třída komunikace 
CDFOKN_TEXT  text  Stavební stav 
ROK_POSTAV  text  Rok postavení 
DELKA_BROD  číslo  Délka brodu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
BMS_ID  číslo   
ADMINJ  text   
IDENT_OBJ  text   
SILNICE  text   
CIS_USEKU  text   
DRUH_OBJ  text   
ST_ZAC_OBJ  číslo   
ICZUJ  text   
ST_STAV  text   
ROK_HL_PRO  text   
ROK_DAL_PR  text   
DUV_ZMEN  text   
DATUM_ZAZN  datum/čas   
KOD_TR_KOM  text   
VYM_TAHY  text   
E_TAHY  text   
PROV_STAN  číslo   
PREKAZKA  text   
OZN_SIKMO  text   
HODN_SIKMO  číslo   
STAV_UPRAV  text   
SIR_UPRAVY  číslo   
SIR_KOR_KO  číslo   
HLOUB_VODY  číslo   
ADMINJ2  text   
POPIS  text   
CDFOG_TEXT  text   
CDFOH_TEXT  text   
CDFO1_TEXT  text   

1997 Červenec

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie polygony
Zdroj VÚV DIBAVOD
Tematické třídění D04
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
OBDOBI  text  Období 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
ID  text   
POZN  text   

2002 Srpen

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie polygony
Zdroj VÚV DIBAVOD
Tematické třídění D04
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
OBDOBI  text  Období 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
ID  text   
POZN  text   

2006 Březen/Duben

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie polygony
Zdroj VÚV DIBAVOD
Tematické třídění D04
Rok zpracování 2007
Veřejné sloupce Typ Alias
OBDOBI  text  Období 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJECTID  číslo   
SHAPE_AREA  číslo   
SHAPE_LEN  číslo   
ID  text   
POZN  text   

Vodní nádrže dPP - nepojmenované

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OBJ_SEQ  číslo  Sekvenční klíč objektu 
Z_DRUH  text  Akronym: druh objektu  
DRUHDS  text  Druh objektu 
NADR_GID  číslo   
ID  text  Identifikátor 
NM  text  Název 
Z_UCEL  text  Účel nádrže 
Z_KAT  text  Akronym: kategorie TBD 
KATDS  text  Kategorie TBD 
Z_STOBJ  text  Akronym: stav nádrže 
STOBJDS  text  Stav nádrže 
KRAJ  číslo  ID kraje (POVIS) 
KRAJID  číslo  ID kraje (ČSÚ) 
CSU_KRAJ  text  ID kraje (ČSÚ) 
KRAJDS  text  Kraj 
ORP  číslo  ID ORP (POVIS) 
ORPID  číslo  ID ORP (UIR) 
CSU_ORP  text  ID ORP (ČSÚ) 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce (POVIS) 
OBECID  číslo  ID obce (UIR) 
CSU_OBEC  text  ID obce (ČSÚ) 
OBECDS  text  Obec 
KATA  číslo  ID k.ú. (POVIS) 
KATAID  číslo  ID k.ú. (UIR) 
CSU_KATA  text  ID kraje (ČSÚ) 
KATADS  text  Katastrální území 
VLAST  text  Vlastník 
VLAST_T  text  telefon vlastníka 
SPRAV  text  Správce 
SPRAV_T  text  Telefon správce 
PROVOZ  text  Provozovatel 
PROVOZ_T  text  Telefon provozovatele 
Z_UMIOBJ  text  Akronym: způsob napájení 
UMIOBJDS  text  Způsob napájení 
TOK  číslo  ID toku (POVIS) 
TOK_ID  text  Identifikátor vodního toku  
TOK_NM  text  Název vodního toku 
RICKM  číslo  Poloha na toku 
REC_SEQ  číslo  Sekvenční klíč recipientu 
REC_ID  text  ID recipientu 
REC_NM  text  Recipient 
HLGPDS  text  Popis HLGP 
HLGP  číslo  ID HLGP (POVIS) 
HLGP_ID  text  Hlg. povodí III.řádu 
HLGP_R  text  Hydrologické pořadí 
PL_KAT  číslo  Katastrální výměra 
NV_KORUNA  číslo  Nadmořská výška koruny hráze 
NV_CEJCH  číslo  Cejch 
MH_H  číslo  Maximální hl.: kóta 
MH_S  číslo  Maximální hl.: zatopená plocha 
MH_V  číslo  Maximální hl.: objem 
MH_POZN  text  Maximální hl.: poznámka 
PH_H  číslo  Provozní hl.: kóta 
PH_S  číslo  Provozní hl.: zatopená plocha 
PH_V  číslo  Provozní hl.: objem 
PH_POZN  text  Provozní hl.: poznámka 
Z_MPR  text  Manipulační řád 
MPR_PLAT  text  Platnost man. řádu 
DS_MANIP  text  Poznámka k man. řádu 
DS_MPR  text  Manipulace s vodou 
RYBY_CH  text  Akronym: chov ryb 
RYBY_CHDS  text  Chov ryb 
HNOJ_LATKY  text  Akronym: povolené látky pro hnojení 
HNOJ_LAT_1  text  Povolené látky pro hnojení 
DS_RYB  text  Sportovní rybolov 
DS_REKR  text  Rekreace 
OCHR_PR  text  Ochrana přírody 
ODB_POZAR  text  Požární voda 
ODB_ZVLH  text  Závlahová voda 
ODB_JINY  text  Jiný odběr 
PPO_VYZNAM  text  Význam v protipovodňové ochraně 
POZN  text  Poznámka 
číslo  X (JTSK) 
číslo  Y (JTSK) 
DT_AKT  datum/čas  Datum aktualizace 
HR_DRUH  text  Akrynam: druh hráz 
HR_DRUHDS  text  Druh hráze 
HR_VYSKA  číslo  Max. výška nad výpustí  
HR_DLK  číslo  Délka hráze 
HR_SIRKA  číslo  Šířka koruny hráze  
HR_PREJEZD  text  Přejezdná 
Z_BP  text  Bezpečnostní přeliv 
BP_UMI  text  Umístění přelivu 
BP_DLK  číslo  Délka přelivné hrany 
BP_DS  text  Popis bezpečnostního přelivu 
VYPUST_DS  text  Výpusť: materiál, rozměry 
VYPUST_HRA  text  Způsob hrazení výpusti 
NV_VYPUST  číslo  Nadmořská výška výpusti 
OBJ_DS  text  Jiný objekt 
AUTH_SEQ  číslo  Sekvenční klíč autorizačního objektu 
PPLAN_STR  text   
IS_EDIT  číslo   
IS_NADRZ  číslo   
DOK_DT_AKT  text   
DOK_ZTYPDS  text   
DOK_NM  text   
DOK_CJ  text   
DOK_VYDAL  text   
DOK_DT_VYD  text   
DOK_DT_OD  text   
DOK_DT_DO  text   
DOK_POZN  text   
DOK_DOC_URL  text   
PP_OBJ_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
TOK_SEQ  číslo   
TOK_NM_STR  text   
TOKDS  text   
TOK_ID_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   
PP_ROWID  číslo   
PP_OBJ_SEQ  číslo   
PP_SPR_TYP  text   
PP_SPR_ID  text   
PP_OBJ_SEQ2  číslo   
PP_CON_ID  text   
DOK_ROWID  číslo   
DOK_OBJ_SEQ  číslo   
DOK_OBJ_OBJ_SE  číslo   
DOK_OBJ_OBJ_ID  text   
DOK_Z_TYP  text   
DOK_OBJ_NM  text   
DOK_DOC_NAME  text   
DOK_DOC_TYP  text   
DOK_ORD_NR  číslo   
DOK_CSU_KRAJ  text   
DOK_KRAJDS  text   
DOK_CSU_ORP  text   
DOK_ORPDS  text   
DOK_OBECID  text   
DOK_KATADS  text   
DOK_CSU_KATA  text   
DOK_TOK_ID  text   
DOK_TOK_IDVT  číslo   
DOK_TOK_NM  text   
DOK_TOK_DS  text   

Vodní nádrže dPP - pojmenované

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
OBJ_SEQ  číslo  Sekvenční klíč objektu 
Z_DRUH  text  Akronym: druh objektu  
DRUHDS  text  Druh objektu 
NADR_GID  číslo   
ID  text  Identifikátor 
NM  text  Název 
Z_UCEL  text  Účel nádrže 
Z_KAT  text  Akronym: kategorie TBD 
KATDS  text  Kategorie TBD 
Z_STOBJ  text  Akronym: stav nádrže 
STOBJDS  text  Stav nádrže 
KRAJ  číslo  ID kraje (POVIS) 
KRAJID  číslo  ID kraje (ČSÚ) 
CSU_KRAJ  text  ID kraje (ČSÚ) 
KRAJDS  text  Kraj 
ORP  číslo  ID ORP (POVIS) 
ORPID  číslo  ID ORP (UIR) 
CSU_ORP  text  ID ORP (ČSÚ) 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce (POVIS) 
OBECID  číslo  ID obce (UIR) 
CSU_OBEC  text  ID obce (ČSÚ) 
OBECDS  text  Obec 
KATA  číslo  ID k.ú. (POVIS) 
KATAID  číslo  ID k.ú. (UIR) 
CSU_KATA  text  ID kraje (ČSÚ) 
KATADS  text  Katastrální území 
VLAST  text  Vlastník 
VLAST_T  text  telefon vlastníka 
SPRAV  text  Správce 
SPRAV_T  text  Telefon správce 
PROVOZ  text  Provozovatel 
PROVOZ_T  text  Telefon provozovatele 
Z_UMIOBJ  text  Akronym: způsob napájení 
UMIOBJDS  text  Způsob napájení 
TOK  číslo  ID toku (POVIS) 
TOK_ID  text  Identifikátor vodního toku  
TOK_NM  text  Název vodního toku 
RICKM  číslo  Poloha na toku 
REC_SEQ  číslo  Sekvenční klíč recipientu 
REC_ID  text  ID recipientu 
REC_NM  text  Recipient 
HLGPDS  text  Popis HLGP 
HLGP  číslo  ID HLGP (POVIS) 
HLGP_ID  text  Hlg. povodí III.řádu 
HLGP_R  text  Hydrologické pořadí 
PL_KAT  číslo  Katastrální výměra 
NV_KORUNA  číslo  Nadmořská výška koruny hráze 
NV_CEJCH  číslo  Cejch 
MH_H  číslo  Maximální hl.: kóta 
MH_S  číslo  Maximální hl.: zatopená plocha 
MH_V  číslo  Maximální hl.: objem 
MH_POZN  text  Maximální hl.: poznámka 
PH_H  číslo  Provozní hl.: kóta 
PH_S  číslo  Provozní hl.: zatopená plocha 
PH_V  číslo  Provozní hl.: objem 
PH_POZN  text  Provozní hl.: poznámka 
Z_MPR  text  Manipulační řád 
MPR_PLAT  text  Platnost man. řádu 
DS_MANIP  text  Poznámka k man. řádu 
DS_MPR  text  Manipulace s vodou 
RYBY_CH  text  Akronym: chov ryb 
RYBY_CHDS  text  Chov ryb 
HNOJ_LATKY  text  Akronym: povolené látky pro hnojení 
HNOJ_LAT_1  text  Povolené látky pro hnojení 
DS_RYB  text  Sportovní rybolov 
DS_REKR  text  Rekreace 
OCHR_PR  text  Ochrana přírody 
ODB_POZAR  text  Požární voda 
ODB_ZVLH  text  Závlahová voda 
ODB_JINY  text  Jiný odběr 
PPO_VYZNAM  text  Význam v protipovodňové ochraně 
POZN  text  Poznámka 
číslo  X (JTSK) 
číslo  Y (JTSK) 
DT_AKT  datum/čas  Datum aktualizace 
HR_DRUH  text  Akrynam: druh hráz 
HR_DRUHDS  text  Druh hráze 
HR_VYSKA  číslo  Max. výška nad výpustí  
HR_DLK  číslo  Délka hráze 
HR_SIRKA  číslo  Šířka koruny hráze  
HR_PREJEZD  text  Přejezdná 
Z_BP  text  Bezpečnostní přeliv 
BP_UMI  text  Umístění přelivu 
BP_DLK  číslo  Délka přelivné hrany 
BP_DS  text  Popis bezpečnostního přelivu 
VYPUST_DS  text  Výpusť: materiál, rozměry 
VYPUST_HRA  text  Způsob hrazení výpusti 
NV_VYPUST  číslo  Nadmořská výška výpusti 
OBJ_DS  text  Jiný objekt 
AUTH_SEQ  číslo  Sekvenční klíč autorizačního objektu 
PPLAN_STR  text   
IS_EDIT  číslo   
IS_NADRZ  číslo   
DOK_DT_AKT  text   
DOK_ZTYPDS  text   
DOK_NM  text   
DOK_CJ  text   
DOK_VYDAL  text   
DOK_DT_VYD  text   
DOK_DT_OD  text   
DOK_DT_DO  text   
DOK_POZN  text   
DOK_DOC_URL  text   
PP_OBJ_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
TOK_SEQ  číslo   
TOK_NM_STR  text   
TOKDS  text   
TOK_ID_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   
PP_ROWID  číslo   
PP_OBJ_SEQ  číslo   
PP_SPR_TYP  text   
PP_SPR_ID  text   
PP_OBJ_SEQ2  číslo   
PP_CON_ID  text   
DOK_ROWID  číslo   
DOK_OBJ_SEQ  číslo   
DOK_OBJ_OBJ_SE  číslo   
DOK_OBJ_OBJ_ID  text   
DOK_Z_TYP  text   
DOK_OBJ_NM  text   
DOK_DOC_NAME  text   
DOK_DOC_TYP  text   
DOK_ORD_NR  číslo   
DOK_CSU_KRAJ  text   
DOK_KRAJDS  text   
DOK_CSU_ORP  text   
DOK_ORPDS  text   
DOK_OBECID  text   
DOK_KATADS  text   
DOK_CSU_KATA  text   
DOK_TOK_ID  text   
DOK_TOK_IDVT  číslo   
DOK_TOK_NM  text   
DOK_TOK_DS  text   

Hlásné profily

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Zdroj POVIS
Rok zpracování 2005
Veřejné sloupce Typ Alias
PRF_KAT  text  Kategorie 
PRF_ID  text  ID profilu 
SRC_OBJ_ID  text  ID profilu (zdroj) 
PRF_NM  text  Název profilu 
TOK_NM  text  Název toku 
RICKM  číslo  Staničení 
TOK_ID  text  Identifikátor toku 
REC_SEQ  číslo   
REC_ID  text  ID recipientu 
REC_NM  text  Recipient 
UC_POV_ID  text  Ucelené povodí 
POV_ID  text  Podnik povodí 
HLGP_DS  text  Hydrologické povodí 
HLGP_R  text  Pořadí hydrologického povodí 
HLGP_PL  číslo  Plocha povodí 
HLGP_PL_PR  číslo  Procento plochy povodí 
KRAJ  číslo  ID kraje (POVIS) 
KRAJID  číslo  ID kraje (ČSÚ) 
KRAJDS  text  Kraj 
ORP  číslo  ID ORP (POVIS) 
ORPID  číslo  ID ORP (UIR) 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce (POVIS) 
OBECID  číslo  ID obce (UIR) 
OBECDS  text  Obec 
KATA  číslo  ID k.ú. (POVIS) 
KATAID  číslo  ID k.ú. (ČSÚ) 
KATADS  text  Katastrální území 
SPA_USEK  text  SPA pro úsek toku 
SPA_KMISTO  text  Kritická místa 
POPIS_UP  text  Popis umístění profiluí 
SPA1H  číslo  1.SPA stav 
SPA1Q  číslo  1.SPA průtok 
SPA2H  číslo  2.SPA stav 
SPA2Q  číslo  2.SPA průtok 
SPA3H  číslo  3.SPA stav 
SPA3Q  číslo  3.SPA průtok 
SMPL_RATE  číslo  Četnost sběru dat 
POB_CHMI  text  Pobočka ČHMÚ 
PAR  číslo   
AUTH_SEQ  číslo   
PP_KRAJ  text  V PP kraje 
TOK_SEQ  číslo   
HLGP_SEQ  číslo  Plocha povodí 
SPA_TYP  text  Typ SPA 
NULA_VOD  číslo  Nula vodočtu 
SPA1_CETN  text  Četnost odečtu 1.SPA 
SPA2_CETN  text  Četnost odečtu 2.SPA 
SPA3_CETN  text  Četnost odečtu 3.SPA 
HA  číslo  Průměrný roční vodní stav 
QA  číslo  Průměrný roční průtok 
Q1  číslo  Průtok Q1 
Q5  číslo  Průtok Q5 
Q10  číslo  Průtok Q10 
Q50  číslo  Průtok Q50 
Q100  číslo  Průtok Q100 
WWW_CHMI  text  Web ČHMÚ 
WWW_PPOV  text  Web podniku povodí 
C_MAPY  text  Číslo mapy 
číslo  X (-Y JTSK) 
číslo  Y (-X JTSK) 
X_CHMI  číslo  X souřadnice ČHMÚ 
Y_CHMI  číslo  Y souřadnice ČHMÚ 
GAUSS_X  číslo   
GAUSS_Y  číslo   
WGS_N  číslo  GPS severní šířky 
WGS_E  číslo  GPS východní délky 
WGS_ELE  číslo  GPS výška 
POV_OBJ_ID  text   
PROVOZUJE  text  Provozovatel 
STATE  text  Stav 
SRC_ID  text  ID poskytovatele údajů 
DT_AKT  datum/čas  Datum aktualizace 
POZN  text  Poznámka 
ZDROJ  text  Zdroj 
OBJ_SEQ  číslo  Interní ID 
CSU_KRAJ  text  ID kraje (ČSÚ) 
CSU_ORP  text  ID ORP(ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  ID obce (ČSÚ) 
CSU_KATA  text  ID katstrálního území (ČSÚ) 
PPLAN_STR  text   
WWW_EL  text  Web ČHMÚ - evidenční listy 
DOK_EL  text  Evidenční list 
DOK_MK  text  Měrná křivka 
DOK_TECH  text  Technická dokumentace 
PP_OBJ_SEQ  číslo   
PP_OBJ_ID  text   
RICKM_C  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
DOK_FOTO  text   
EL_SEQ  text   
FOTO_SEQ  text   
MK_SEQ  text   
TECH_SEQ  text   
SMS  číslo   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   
PP_ROWID  číslo   
PP_SPR_TYP  text   
PP_SPR_ID  text   
PP_OBJ_SEQ2  číslo   
PP_CON_ID  text   

ORP Zlínského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
FILE_NAME  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Ústeckého kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Středočeského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Plzeňského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Pardubického kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Olomouckého kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Moravskoslezského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Libereckého kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Královéhradeckého kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Kraje Vysočina

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CO  text  č. orientační 
CP  číslo  č.popisné 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Karlovarského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CO  text  č. orientační 
CP  číslo  č.popisné 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Jihomoravského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

ORP Jihočeského kraje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CO  text  č. orientační 
CP  číslo  č.popisné 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
ID_TYPKOMI  text   
číslo   
číslo   
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
FILE_NAME  text   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

Městské části

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZ_PK  text  Povodňová komise 
TOK  text  Tok 
ULICE  text  Ulice 
CP  číslo  č.popisné 
CO  text  č. orientační 
PSC  text  PSČ 
MESTO  text  Město 
TEL  text  Tel 
FAX  text  Fax 
MAILPK  text  e-mail 
WWW  text  www 
POZN  text  Poznámka 
ID_PK  číslo  ID povodňové komise 
ID_TYPKOMI  text   
KRAJ  text  Kraj 
ORP  text  ORP 
OBEC  text  Obec 
TYP_KOMISE  text  typ komise 
DOTCENA  text  Dotčená PK 
OBYV  číslo  Obyvatel celkem 
OBYV_ZAP  číslo  Obyvatel ohrožených 
DAT_AKTUAL  datum/čas  aktualizace 
číslo   
číslo   
CSU_ORP  text  Kód ORP (ČSÚ) 
CSU_OBEC  text  Kód obce (ČSÚ) 
PRAC  text  Pracoviště 
PRAC2  text  Záložní pracoviště 
ULICE2  text  záložní: ulice 
CP2  číslo  záložní: čp. 
CO2  text  záložní: č.orientační 
PSC2  text  záložní: PSČ 
MESTO2  text  záložní: obec 
TEL2  text  záložní: telefon 
FAX2  text  záložní: fax 
MAILPK2  text  záložní: e-mail 
WWW2  text  záložní: web provozovatele 
X2  číslo   
Y2  číslo   
POZN2  text   
FILE_NAME  text   
PPLAN_STR  text   
CON_ID  text   
ID_PP  číslo  ID povodňového plánu 
NAZ_SKUPIN  text   
JMENO  text   
PRIJMENI  text   
TITUL  text   
FUNKCE  text   
NAZ_FUNKCE  text   
PRAC_ADR  text   
KRIZ_MOB  text   
TEL_MOB  text   
TEL_PRACE  text   
SMS_CON  text   
FAX@1  text   
MAILCL  text   
DOMU_ADR  text   
TEL_DOMU  text   
POZN@1  text  ID povodňového plánu 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
ROWID@1  číslo   
CON_ID@1  text   
ID_CLEN  číslo   
ID_PK@1  číslo   
NAZ_PK@1  text   
ID_SK  číslo   
ORD_SK  číslo   
ID_FUNKCEP  číslo   
ORD_FUNKCE  číslo   
X@1  číslo   
Y@1  číslo   
ROWID@2  číslo   
ID_DOKUMEN  číslo   
NADPIS  text   
AUTOR  text   
DATUM  datum/čas   
TEXT  text   
DOK  text   

Protipovodňová opatření (všechny)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
ORP  číslo  ID ORP 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Nádrž

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Předpovědní model

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Povodňový plán

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Zvýšení ochrany

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Ochranná zeď

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Rekonstrukce koryta

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Rekonstrukce jezu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK  číslo   
FOTO_OSQ_EVA  číslo   
FOTO_OSQ_HLPRF  číslo   
FOTO_OSQ_SRPRF  číslo   
FOTO_OSQ_MOOP  číslo   
FOTO_OSQ_OHOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_KMS  číslo   
FOTO_OSQ_LED  číslo   
FOTO_OSQ_VD  číslo   
FOTO_OSQ_PPO  číslo   
FOTO_OSQ_PZN  číslo   
FOTO_OSQ_DOBJ  číslo   
FOTO_OSQ_DOME  číslo   
FOTO_OSQ_MIS  číslo   
FOTO_OSQ_PK  číslo   
FOTO_OSQ_SUBJ  číslo   

Srážkoměrná stanice

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (výchozí)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PPO_SEQ  číslo  ID PPO 
NM  text  název 
CONIDDS  text  stav realizace 
TYPPPODS  text  typ opatření 
KATPPODS  text  úroveň zpracování PPO 
KRAJ  číslo  ID kraje 
KRAJDS  text  kraj 
ORP  číslo  ID ORP 
ORPDS  text  ORP 
OBEC  číslo  ID obce 
OBEC_KOD  text  kód obce 
OBECDS  text  obec 
KATA  číslo  ID katastru 
KATADS  text  katastrální území 
MISTO  text  místní název 
TOK  číslo  ID toku 
TOKID  text  ID toku 
TOKDS  text  tok 
TOK_STR  text  tok (text) 
POPIS_LOK  text  popis území 
COBCEDS  text  popis lokality 
RICKM  číslo  počátek jevu na toku 
RICKM2  číslo  konec jevu na toku 
UMIBRDS  text  umístění 
DLK_UTOK  číslo  délka úseku 
PRIORITA  číslo  priorita 
KAPACITA  číslo  kapacita opatření 
NKAPACITA  číslo  kapacita (n-letost) 
POPIS  text  popis opatření 
POPIS_OHR  text  popis ohrožení 
DPPODS  text  mobilnost opatření 
MANIP  text  vyžaduje obsluhu 
MANIP_DS  text  manipulace 
SUBJ_SPR  text  správce 
SUBJ_ST  text  stavebník 
SUBJ_NAV  text  navrhovatel 
STPRIPRAVD  text  stav připravenosti 
DT_STUD  datum/čas  datum studie / inv. záměru 
DT_PROJ  datum/čas  datum projektu 
DT_REAL  datum/čas  datum realizace 
OCHR_OBJ  text  ochrana objektů v aktivní zóně 
SOULADUPDS  text  soulad s územním plánem 
SOULADOPKD  text  soulad s ochranou a přírodou krajiny 
MAJET_SOU  číslo  odhad chráněného soukromého majetku 
MAJET_VER  číslo  odhad chráněného veřejného majetku 
MAJET_CEL  číslo  odhad chráněného majetku celkem 
OSOB_BYD  číslo  odhad počtu chráněných bydlících osob 
OSOB_PRA  číslo  odhad počtu chráněných pracujících 
OSOB_REK  číslo  odhad počtu chráněných rekreantů 
OSOB_CEL  číslo  celkem chráněných osob 
RET_OBJ  číslo  objem retenčního prostoru 
SPLAV_OBJ  číslo  objem pro zachycení spalvenin 
NAKLAD_CEL  číslo  celkové náklady 
NAKLAD_PRO  číslo  provozní náklady 
POZN  text  poznámka 
DT_AKT  datum/čas  datum aktualizace 
číslo   
číslo   
OBECID  číslo   
OBJ_SEQ  číslo   
CSU_ORP  text  ID ORP (CSU) 
CSU_OBEC  text  ID obec (CSU) 
CSU_KRAJ  text  ID kraj (CSU) 
Neveřejné sloupce Typ  
ROWID  číslo   
PAR  číslo   
CON_ID  text   
AUTH_SEQ  číslo   
TYP_PPO  text   
UMIBR_Z  text   
DS  text   
TYPPPOKAT  číslo   
KRAJID  číslo   
ORPID  číslo   
KATAID  číslo   
CSU_KATA  text   
DPPO_Z  text   
ST_PRIPRAV  text   
KAT_PPO  text   
SOULAD_UP  text   
SOULAD_OPK  text   
PPLAN_STR  text   
FOTO_ROWID  číslo   
FOTO_FOTOID  číslo   
FOTO_URL  text   
FOTO_CESTA  text   
FOTO_FILE_ORIG  text   
FOTO_FILE_POVIS  text   
FOTO_FILE_EXT  text   
FOTO_FAUTOR  text   
FOTO_FDATUM  datum/čas   
FOTO_TOK_ID  text   
FOTO_TOKDS  text   
FOTO_RICKM  číslo   
FOTO_FNAZEV  text   
FOTO_FPOPIS  text   
FOTO_FSMER  text   
FOTO_AZIMUT  číslo   
FOTO_KEYWORDS  text   
FOTO_RATING  číslo   
FOTO_RATINGDS  text   
FOTO_DOK_TYP  text   
FOTO_WWWALB  text   
FOTO_X  číslo   
FOTO_Y  číslo   
FOTO_WGS_N  číslo   
FOTO_WGS_E  číslo   
FOTO_KRAJ  číslo   
FOTO_KRAJID  číslo   
FOTO_CSU_KRAJ  text   
FOTO_KRAJDS  text   
FOTO_ORP  číslo   
FOTO_ORPID  číslo   
FOTO_CSU_ORP  text   
FOTO_ORPDS  text   
FOTO_OBEC  číslo   
FOTO_OBECID  číslo   
FOTO_CSU_OBEC  text   
FOTO_OBECDS  text   
FOTO_KATA  číslo   
FOTO_KATAID  číslo   
FOTO_CSU_KATA  text   
FOTO_KATADS  text   
FOTO_PORADI  číslo   
FOTO_PORADI2  číslo   
FOTO_OSQ_BLESK