Věcná část > Charakteristika zájmového území > Důležité stránky

Popis území

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V jižním cípu Plzeňského kraje se nachází správní obvod Sušice. Patří k příhraničním správním obvodům, na jihozápadě sousedí se Spolkovou republikou Německo. Východní částí sousedí s Jihočeským krajem, na západě až severozápadě se správním obvodem Klatovy a severní hranici má společnou se správním obvodem Horažďovice. Obvod spravuje 30 obcí, z nichž dvě Kašperské Hory a Sušice jsou obcemi s pověřenými obecními úřady. Rozlohou 78 056 ha patří mezi třetí největší obvod kraje, ale hustotou 31 obyvateli na 1 km2 je nejméně zalidněný. Povrch je značně členitý, převážná část území leží v horské a podhorské oblasti, po celé jižní a jihozápadní straně se táhne pohoří Šumavy. Polovina veškeré plochy je pokryta lesními porosty, vodstvo se rozprostírá na ploše o velikosti 1 207 ha. Hlavním tokem je řeka Otava pramenící na Šumavě. Velké množství lesů a krásná příroda vytváří příznivé podmínky k rekreaci, pěší a lyžařské turistice, návštěvě kulturních a historických památek. K nejvýznamnějším historickým památkám patří hrad Rabí a Velhartice.

K 01.01.2021 žilo v SO ORP Sušice 24409 obyvatel. Z tohoto počtu 11204 obyvatel (tj.  47%) obývalo město Sušici, které je centrem správního obvodu. (Počty obyvatel dle údajů MV ČR).

Sušicko patří k zemědělským oblastem, k zemědělské výrobě bylo využíváno v roce 2008 celkem 27 060 ha zemědělské půdy, z toho 11 301 ha připadalo na ornou půdu a 14 901 ha na trvalé travní porosty. Průmysl zde nemá výrazné postavení, je soustředěn především v Sušici a v Kašperských Horách. Značná vzdálenost od centra kraje a příhraniční poloha způsobují, že SO ORP Sušice je z hlediska dopravního jasnou periferní oblastí.


Soubor: b11_1_popis_uzemi.htm