Věcná část > Důležité stránky

Předpovědní a hlásná povodňová služba

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Pro ORP Sušice zabezpečuje tuto službu ČHMÚ - pobočka České Budějovice ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňová komise ORP Sušice a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlídkovou službu zajišťují povodňové orgány jednotlivých povodní ohrožených měst a obcí prostřednictvím povodňových hlídek dle svých povodňových plánů. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivý obcím ze strany povodňového orgánu ORP nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.


Soubor: b14_predpovedni_a_hlasna_povodnova.htm