Organizační část > Důležité stránky

Organizace povodňové ochrany

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány :

mimo povodeň

orgány obcí ve správní působnosti ORP Sušice

obecní úřad obce s rozšířenou působností ORP Sušice

krajský úřad Plzeňského kraje

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

povodňové komise obcí ve správní působnosti ORP Sušice

povodňové komise ORP ORP Sušice

povodňová komise Plzeňského kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Ostatními účastníky povodňové ochrany na území ORP Sušice jsou, kromě povodňových orgánů všech stupňů:

správci povodí - Povodí Vltavy, s.p.,

správci vodních toků

významných vodních toků: Povodí Vltavy, s.p.,

ostatních drobných vodních toků: Lesy České republiky s.p., Oblastní správa toků – Benešov, Správa NP a CHKO Šumava Povodí Vltavy, s.p., obce ve správní působnosti ORP Sušice,

vlastníci vodních děl,

vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně.

Povinnosti povodňových orgánů a ostatních účastníků ochrany před povodněmi se řídí § 78 až 82 vodního zákona.

Dalšími účastníky povodňové ochrany jsou::

obce ve správní působnosti ORP Sušice

ČHMÚ, pobočka České Budějovice - předpovědní služba

hlásná a hlídková povodňová služba organizovaná povodňovými orgányORP Sušice  a obcí ve správní působnosti ORP Sušice

HZS Plzeňského kraje

ZZS Plzeňského kraje

složky Policie ČR

složky městské policie

složky Armády ČR - krajské vojenské velitelství (KVV) Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

organizace pověřená činností TBD-Vodní díla-technickobezpečnostní dohled, a.s.

další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd..


Soubor: c2_1_organizace.htm