Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Důležité stránky

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005)

Plné znění metodického pokynu: Metodicky_pokyn_ZvlPov_2005-14.pdf (876 kB)

Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, je upřesnění postupu zpracování „Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní“, zpracovaného podle vodního zákona1, krizového zákona2, zákona o integrovaném záchranném systému3 a příslušného nařízení vlády4. Ve smyslu těchto zákonů je nezbytné přesněji specifikovat možná rizika vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících vodu a předem se připravit na řešení mimořádných událostí nebo krizových stavů, které může vznik zvláštních povodní vyvolat.

Metodický pokyn vytváří předpoklady pro sjednocení přístupů a řešení problematiky zvláštních povodní v okruhu vlastníků (správců) vodních děl, správou vodních toků, komerčních zpracovatelů povodňových a krizových plánů a příslušných státních orgánů a orgánů veřejné správy (příslušné povodňové orgány, krizové orgány, vodoprávní úřady a další orgány).

1. Vymezení hlavních pojmů

Zvláštní povodeň5,6 – povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen „vodní dílo“), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní5 podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:

a)zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla,

b)zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody),

c)zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla.

Zvláštní povodeň může vzniknou i jako důsledek teroristické a nebo vojenské činnosti.

Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni5 – vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních stavů a je charakteristická vysokou rychlostí (až 50 km/hod.), značnými destrukčními účinky (ničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází), extrémními průtoky (významně převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních), vysokou pravděpodobností ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. Graficky se vyjadřuje v podobě hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku.

Území ohrožené zvláštní povodní7 – území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplaveno vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100), který vymezuje záplavové území. Na úseku toku pod tímto území se postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. Jejich rozsah se vymezí. V krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.

Technickobezpečnostní dohled (TBD)8 – odborná činnost ke zjištění technického stavu vodního díla z hlediska jeho bezpečnosti, stability; možných příčin poruch a návrhu opatření k nápravě. Provádí se zejména pozorováním vodního dílá, měřením jeho deformací se zpracováním a hodnocením výsledků ve vztahu k předem určeným mezním hodnotám9 nebo kritickým hodnotám10, předpokladům stanovených projektem, poznatkům z výstavby, technickobezpečnostních prohlídek a dosavadního provozu vodního díla.

Stupně povodňové aktivity (SPA) z hlediska bezpečnosti vodního díla11 – vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázaného na mezní nebo kritické hodnoty z hlediska bezpečnosti, stability a možných poruch a havárií vodních děl.

Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní12 (dále jen „Plán“) – je operačním plánem,42 respektive souborem dokumentů, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním díle, vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů, možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivace povodňových a krizových orgánů, přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových záchranných prací na ohroženém území zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro území ohrožené zvláštní povodní vybraným vodním dílem jako samostatný dokument13.

2. Vybraná vodní díla, pro která se zpracovává Plán

2.1Plán se zpracovává pro všechna vodní díla I. až III. kategorie14, která vzdouvají a akumulují vodu a mohou vyvolat zvláštní povodně.
2.2Plán se nezpracovává pro jezy a ochranné hráze vodních toků.

3. Výchozí předpoklad činností a podkladů pro zpracování Plánu

3.1První stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti – nastává při dosažení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností na vodním díle, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Činnost zahajuje hlídková služba na ohroženém vodním díle.
3.2Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti – navrhuje vlastník15 (správce) vodního díla při překročení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot, skutečností pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity příslušným povodňovým orgánům, které druhý stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní. Vlastník (správce) dále dosažení hodnot a skutečností rozhodných pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity oznámí správci vodního toku a hasičskému záchrannému sboru kraje. Současně zahájí zabezpečovací práce na vodním díle. Zahajuje se činnost územně příslušné hlásné povodňové služby. Vlastníci ohrožených objektů a další subjekty podle Plánu zahájí zabezpečovací práce buď na příkaz územně příslušného povodňového orgánu (při vyhlášení krizového stavu příslušného krizového orgánu), nebo na základě informace vlastníka (správce) vodního díla.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce na vodních dílech zařazených do I. nebo II. kategorie se projednávají s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.

3.3Třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení – navrhuje vlastník (správce) vodního díla při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla a možnosti vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení TBD. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot, skutečností pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity územně příslušným povodňovým orgánům, které třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní a současně nařizují zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce a evakuaci. Vlastník (správce) dále dosažení třetího stupně povodňové aktivity oznámí16 územně příslušnému správci vodního toku a hasičskému záchrannému sboru kraje a organizuje povodňové zabezpečovací práce s cílem zabránit přelití nebo protržení hráze vodního díla, případně organizuje provizorní uzavření protržené hráze vodního díla.

Vlastník vodního díla17 v případě nebezpečí z prodlení varuje18 předem stanoveným způsobem povodňové orgány níže po toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně ohrožené subjekty.

Podle vývoje situace na vodním díle může vlastník (správce) nebo starosta obce s rozšířenou působností navrhnout hejtmanovi příslušného kraje, v Praze primátorovi hl. m. Prahy, vyhlášení stavu nebezpečí19 na území ohroženém zvláštní povodní. Nelze-li účinně řešit zvláštní povodeň vyhlášením stavu nebezpečí v rámci postižených krajů, může vláda vyhlásit nouzový stav20.

3.4Řízení a koordinace21 prací spojených s ochranou před povodněmi, do doby vyhlášení krizové situace22 podle krizového zákona přísluší povodňovým orgánům obcí, obcím s rozšířenou působností a krajům. Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací23, jestliže mimořádná událost přesahuje území kraje a o tuto koordinaci požádá velitel zásahu, starosta obce s rozšířenou působností nebo hejtman. Úkoly Ministerstva vnitra plní generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
3.5Zvláštní manipulace s akumulovanou vodou a další bezpečnostní opatření pro případ vzniku mimořádné události na vodním díle se předem připravují podle vyhlášky33 o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a jsou rozpracovávány v manipulačním a v provozním řádu vodního díla. V provozním řádu jsou v přiměřeném rozsahu zohledněny informační toky potřebné pro realizaci připravených opatření pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického nebo vojenského ohrožení vodního díla34.
3.6V manipulačním a v provozním řádu vodního díla se stanoví všechny situace, za kterých je nutno hlásit nebezpečí vzniku zvláštní povodně (případně vyhlásit jednotlivé stupně povodňové aktivity na vodním díle) a stanoví se způsob, forma a obsah podávání hlášení. Dále se stanoví, kdo při mimořádných událostech rozhodne o manipulacích nepředvídatelných manipulačním řádem, a to jak za situace, nehrozí-li bezprostředně nebezpečí z prodlení, tak hrozí-li nebezpečí z prodlení.
3.7Výpisy z manipulačního řádu (manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření) a provozního řádu (pokyny pro provoz za mimořádných situací) vodního díla poskytne vlastník (správce) vodního díla na vyžádání příslušným povodňovým a krizovým orgánům pro zpracování Plánu.
3.8Pro stanovení zvláštních povodní se jako základní podklady používá platná provozní dokumentace, Program TBD, výsledky výkonu TBD, posouzení technického stavu vodního díla, posudky bezpečnosti vodního díla za povodní, poznatky a zkušenosti z provozu vodního díla a další podklady.

4. Obsah Plánu

Plán obsahuje, kromě základních informací o vodním díle a nebezpečí možného vzniku zvláštní povodně, způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně, stanovení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity na vodním díle, vymezení území ohrožené zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů, možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivace povodňových a krizových orgánů, organizaci přípravy zabezpečovacích a záchranných prací.

Plán obsahuje zejména:

a)úvod (stručný popis možnosti vzniku zvláštní povodně pod vodním dílem),

b)základní technické údaje o vodním díle, pohledy a řezy hráze vodního díla,

c)stanovené kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska TBD mající vliv na SPA37,

d)výpis z manipulačního řádu vodního díla (manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření)35,

e)výpis z provozního řádu (pokyny pro provoz za mimořádných situací) vodního díla36,

f)způsob provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni15, 20,

g)informace o zabezpečovacích pracích24 na vodním díle podle nouzových opatření uvedených v Programu TBD,

h)přehled záchranných prací25 při vzniku a průběhu zvláštní povodně na ohroženém území

i)plán evakuace z území ohroženého zvláštní povodní29,

j)režim pohybu osob a dopravních prostředků na území ohroženém vznikem zvláštní povodně26,

k)nouzové přežití obyvatelstva postiženého účinky zvláštní povodně28,

l)mapu s vyznačeným územím ohroženým zvláštní povodní.

5. Postup při zpracování Plánu13

5.1Vlastník17 (správce) vodních děl I. až III. kategorie zabezpečí výpočet parametrů zvláštních povodní jednotlivých typů) a stanovení rozsahu ohroženého území zvláštní povodní, včetně jejího zobrazení v mapovém podkladu (měřítko 1 : 10 000). Parametry možného vzniku zvláštní povodně poskytne, pro další rozpracování, územně příslušným krajským úřadům. Tyto dokumenty se použijí jako základ pro zpracování věcné a grafické části Plánu pro příslušný správní obvod kraje, respektive určeným obcím podle § 15 odst. 4 písm. a) krizového zákona.
5.2Bezpečnostní rada kraje40, jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace, na svém zasedání projedná analýzu možného ohrožení zvláštními povodněmi (bod 5.1), rozdělení odpovědností za zpracování dílčích částí Plánu a harmonogram jeho zpracování. Harmonogram43 obsahuje zejména úkoly, termíny a odpovědnosti dílčích zpracovatelů a doporučuje se též jeho příprava v součinnosti s dotčenými určenými obcemi (respektive povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností). Zpracovaný plán schvaluje hejtman. Nezbytný výpis (bod 5.6.) z Plánu předává ohroženým určeným obcím ve svém správním obvodu.
5.3Bezpečnostní rada určené obce40 jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace projedná na svém zasedání odpovědnost za rozpracování Plánu pro správní území obce a harmonogram jeho zpracování. Zpracovaný plán pro správní území obce schvaluje starosta. Nezbytný výpis (písm. c, bod 5.7.) z těchto Plánů předávají územně příslušným ohroženým obcím.
5.4Orgán obce39 (zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad) zajišťuje připravenost obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obecní rada38 k plnění úkolů při ochraně před zvláštními povodněmi, projedná na svém zasedání možnost ohrožení zvláštní povodní a rozhodne o nezbytném rozsahu rozpracování Plánu (písm. c, bod 5.7.). Výpisy Plánu budou tvořit samostatnou přílohu povodňového plánu obce.
5.5Plány se zpracovávají a předkládají ke schválení v listinné podobě. Pro potřebu povodňových a krizových orgánů mohou být i v elektronické verzi. Pro aktualizaci Plánů je upřednostňována elektronická forma dokumentu s následným promítáním změn a doplňků do papírové formy, ve stanovených časových cyklech a s odkazy na místa uložení dílčích podkladů. Zpracovatel rozhodne o případném režimu utajování dílčích částí Plánu. Základní ochrana Plánů se zajišťuje omezením přístupu nepovolaným osobám (vedením rozdělovníku distribuce Plánů) a poskytováním jen nezbytných výpisů nižším povodňovým a krizovým orgánům, případně utajením podle zvláštních předpisů.
5.6Nezbytný výpis Plánu bude obsahovat:

a)kopii přílohy č. 1 – bez rozdělovníku,

b)stručný popis možnosti vzniku zvláštní povodně,

c)způsob a provedení varování a vyrozumění při vzniku zvláštní povodně – rozpracovat na konkrétní podmínky podle přílohy č. 8a a přílohy č. 8b,

d)údaje o parametrech průchodu průtokové (průlomové) vlně – jen řádek s údaji ohrožené obce z přílohy č. 7,

e)kopie přílohy č. 9 – způsob plánování evakuace z území ohroženého zvláštní povodní,

f)kopie přílohy č. 10 – základní opatření na území zasaženém zvláštní povodní,

g)kopie územně příslušné části mapy s vyznačeným územím ohroženém zvláštní povodní.

5.7Skladba Plánů na jednotlivých úrovních:

a)kraje – Plány vybraných vodních děl I. až III. kategorie,

b)určené obce – nezbytný výpis (bod 5.6) Plánů pro správní území

c)obce – body c), d) a g) z nezbytného výpisu Plánu (bod 5.6) pro správní území

6. Přílohy

Příloha č. 1Titulní list Plánu ochrany území správního obvodu
pod vodním dílem
před zvláštní        povodní (ilustrační příklad)
Příloha č. 2Vybrané technické údaje vodního díla
Příloha č. 3Příčné řezy hrází vodního díla (ilustrační příklad)
Příloha č. 4Specifikace lokalit ohrožených zvláštní povodní (grafické zobrazení)
Příloha č. 5Schéma hydrogramu zvláštní povodně – přehradní profil
Příloha č. 6Průběh průtokové (průlomové) vlny v podélném profilu vodního toku pod vodním dílem
Příloha č. 7Přehled obcí a měst ohrožených zvláštní povodní
Příloha č. 8aSchéma varování při zvláštní povodni
Příloha č. 8bSchéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni
Příloha č. 9Způsob plánování evakuace z území ohroženého zvláštní povodní
Příloha č. 10Základní opatření na území zasaženém zvláštní povodní
Příloha č. 11Přehled Plánu ochrany území správního obvodu kraje (obce s rozšířenou působností) ............... pod vybranými vodními díly před zvláštními povodněmi

RNDr. Jan Hodovský, v.r.
ředitel odboru ochrany vod


Soubor: mzp_2005-14.htm