Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > Důležité stránky

10. Předpovědní povodňová služba

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším účastníkům ochrany před povodněmi, výstražné informace, další informace a předpovědi o:

nebezpečí vzniku povodně

vzniku povodně

dalším nebezpečném vývoji povodně

hydrometeorologických prvcích (srážky, vodní stavy, průtoky)

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí. V ČHMÚ zajišťují předpovědní povodňovou službu sjednocená pracoviště meteorologických a hydrologických předpovědí a to Centrální předpovědní pracoviště (CPP) v Praze a šest regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách ústavu.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Taje koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky. Vydávají se dva druhy výstražných informací:

Předpovědní výstražné informace (PVI) se vydávají, jestliže se očekává výskyt některého nebezpečného jevu nebo se takový jev vyskytl a je předpoklad jeho dalšího trvání. Rozlišují se tři stupně nebezpečnosti jevu, které jsou v grafickém výstupu na portálu ČHMÚ vyjadřovány barevně:

žádné nebezpečí – zelená

nízký stupeň nebezpečí – žlutá

vysoký stupeň nebezpečí – oranžová

extrémní stupeň nebezpečí – červená

V případě vydání PVI na jev povodně odpovídají uvedené stupně nebezpečí zavedeným stupňům povodňové aktivity na vodních tocích (nízké nebezpečí – 1. SPA bdělost alespoň ve 3 hlásných profilech kategorie a nebo B; vysoké nebezpečí – 2. SPA pohotovost alespoň ve 3 těchto profilech; extrémní nebezpečí – 3. SPA ohrožení alespoň v jednom profilu). Nízký stupeň nebezpečí povodně (bdělost) může být vydán přímo na základě očekávaných srážek nebo tání sněhu, bez přímé návaznosti na konkrétní toky nebo hlásné profily. Ve výstražné informaci musí být specifikována oblast, pro kterou platí. POZOR – barevné označení je však jiné než označení užívané v hlásné povodňové službě pro SPA.

PVI vydává obvykle meteorolog CPP na základě výstupů meteorologických modelů a konzultace s meteorology příslušného RPP a vojenské meteorologické služby. V případě povodní konzultuje vydání PVI s hydrology CPP a příslušného RPP.

Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána operativně při výskytu hydrometeorologických jevů s extrémním stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé nebo přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině případů se jedná o velmi rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních jevů s následnými doprovodnými jevy.

Při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. SPA v jednom nebo více hlásných profilech kategorie a nebo B v ucelené oblasti (nikoli při překročení pro každý jednotlivý hlásný profil), případně při bezprostředně očekávaném překročení limitu 3. SPA. IVNJ se vydává také při zjištění stavu odpovídajícímu extrémní povodni, který je na většině hlásných profilů nastaven tak, že odpovídá 501etému průtoku.

IVNJ při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat meteorolog na CPP nebo RPP. IVNJ pro nebezpečné povodňové jevy vydává meteorolog vždy po konzultaci s hydrologem, případně vydává IVNJ přímo hydrolog.

Hydrologické informační zprávy (HIZ) jsou dalším produktem předpovědní povodňové služby navazujícím na SIVS, ve kterém se doplňují, upřesňují nebo rozšiřují údaje obsažené ve výstražných informacích. Obsahují podrobnější hodnocení průběhu povodně a jejího dalšího očekávaného vývoje podle hydrologických předpovědních modelů. Mohou být vydávány hydrology jak z úrovně CPP, tak z úrovně RPP jako hydrologické regionální informační zprávy (HRIZ).

Hydrologická předpověď se vydává pro určené místo na vodním toku (předpovědní profil). Standardně se předpovídá průběh vodního stavu a průtoku na 48 hodin dopředu na základě výstupů hydrologického předpovědního modelu. k tomu vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím ČHMÚ poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto dílech. Předpověď se počítá k7. hodině ráno a je k dispozici obvykle mezi 8. a 10. hodinou (podle lokality). Za povodní se podle situace ještě počítají mimořádné předpovědi v průběhu dne.

Sdružená srážková informace je speciální produkt ČHMÚ, který poskytuje odhad množství a rozložení spadlých srážek na základě kombinace údajů meteorologického radaru a pozemních srážkoměrných stanic. Uváděn je odhad srážek spadlých za posledních 1, 3, 6 a 24 hodin v gridové mapě s rozlišením 1×1 km.

Všechny produkty předpovědní povodňové služby ČHMÚ jsou k dispozici ve webové presentaci HPPS, výstražné informace SIVS také na portále ČHMÚ. Produkty PVI, IVNJ a HIZ/HRIZ jsou kromě toho distribuovány prostřednictvím OPIS HZS povodňovým orgánům, místě příslušným podle rozdělovníku produktu.

Vodohospodářské dispečinky podniků Povodí (VHD) a předpovědní pracoviště ČHMÚ si navzájem poskytují aktuální informace o stavech na vodních tocích a srážkách na základě uzavřených dohod. ČHMÚ dále poskytuje VHD Povodí kvantitativní předpověď srážek a hydrologické předpovědi ve všech předpovědních profilech. Další informace čerpají VHD z vlastních automatických měřících sítí a hlášení od obsluhy vodních děl a provozních pracovníků v terénu. Tyto informace využívají při řízení manipulací na vodních dílech a jejich soustavách. VHD podniků Povodí za povodní zpracovávají písemné informační zprávy (IZ PP), kterými informují povodňové orgány ORP a krajů o situaci na vodních tocích a vodních dílech, provedených manipulacích a zabezpečovacích pracích. Navrhují těmto povodňovým orgánům vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity.

Informace správců povodí jsou pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti prezentovány také na vodohospodářském informačním portálu http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ nebo předávány prostřednictvím jejich zástupců v povodňových komisích. VHD některých podniků Povodí také zpracovávají vlastní hydrologické předpovědi vodních stavů a průtoků, které využívají při zpracování informačních zpráv a poskytují povodňovým orgánům ORP a krajů.

Vtakovém případě má VHD podniku Povodí odsouhlasit vydávané předpovědi s příslušným předpovědním pracovištěm ČHMÚ.

Informační zprávy, návrhy na vyhlášení nebo odvolání SPA a případné další informace a předpovědi předávají VHD podniků Povodí na povodňové orgány OPR a krajů přednostně prostřednictvím OPIS HZS kraje (KOPIS).


Soubor: mzp_2011-09_10.htm