Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 15. Přílohy > Důležité stránky

Obsah evidenčního listu hlásného profilu

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky
1. Umístění hlásného profilu

Kategorie profilu (A, B, C)

Název toku

Název profilu

Staničení profilu (říční km)

Poznámka k umístění profilu (např. pod nádrží        )

Kraj

ORP

Obec

2. Vybavení hlásného profilu

Vodoměrná stanice (ano/ne)

Vodočetná lať (ano/ne)

Nadmořská kóta nuly vodočtu

Provozovatel stanice

Přenos dat (ano/ne)

Centrum automatického sběru dat

3. Hydrologické údaje vztažené k hlásnému profilu (vodoměrné stanici)

Číslo hydrologického pořadí

Plocha povodí

Dlouhodobý průměrný průtok

Vodní stav odpovídající průměrnému průtoku

N-leté průtoky (Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100)

Vodní stavy odpovídající N-letým průtokům

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy a průtoky

4. Stupně povodňové aktivity

1.SPA-bdělost (cm, m3.s-1)

2.SPA – pohotovost (cm, m3.s-1)

3.SPA – ohrožení (cm, m3.s-1)

Extrémní povodeň (cm, m3.s-1)

Platnost SPA pro povodňový úsek

Datum stanovení/ověření SPA

5. Pozorování a hlášení za povodní

Kdo sleduje hlásný profil za povodní, případně zajišťuje náhradní pozorování, a podává hlášení (obecní úřad, policie, jednotka požární ochrany,)

Komu hlásí skutečnosti ovlivňující měření

ORP

provozovatel stanice

Komu hlásí překročení směrodatných stavů SPA

ORP

sousední obce

Komu dále předá ORP hlášení

sousední ORP

správce povodí

ČHMÚ -HZS

Kontaktní spojení na uvedené subjekty bude v neveřejné části POVIS


Soubor: mzp_2011-09_15-obsah_el_hp.htm