Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XV PŘESTUPKY > Díl 1 Přestupky fyzických osob > Důležité stránky

§ 117 Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

(1) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, anebo nezabrání úniku odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových, nebo

b) přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo pohonnými nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4.

(2) Fyzická osoba se jako vůdce plavidla dopustí přestupku tím, že

a) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5, nebo

b) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu

a) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a); dojde-li však k úniku odpadních vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze uložit pokutu do 200000 Kč,

b) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

c) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

d) příkazem na místě do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).


Soubor: 2216349.htm