Důležité stránky

Titulní list

Úvod  Začátek  Další Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán ORP Stříbro

Obec s rozšířenou působností:

Stříbro

Kraj:

Plzeňský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

 

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy, s. p., Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka, Stanovisko správce toku

datum: 03.09.2012 , č.j.: 47003/2012-323

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Plzeňského kraje, Potvrzení souladu pro Povodňový plán ORP Stříbro s nadřízeným povodňovým plánem

datum: 10.09.2012 , č.j.: ŽP/7877/12 Podpis: Ing. Marie Hanušová

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Ing. Rudolf Svoboda, starosta města Stříbro

Dne: 29.07.2005

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 06.08.2022

 

 

ČHMÚ: výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 


Soubor: a_titulni_list.htm