Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XV PŘESTUPKY > Důležité stránky

Díl 2 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 125a

§ 125b Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

§ 125c Porušení jiných povinností při nakládání s vodami

§ 125d Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl

§ 125e Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení

§ 125f Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi

§ 125g Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami

§ 125h Porušení povinností při haváriích

§ 125i Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí

§ 125j Porušení povinnosti obce

§ 125k Porušení povinností poplatníka


Soubor: 2216538.htm