Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Důležité stránky

Metodický pokyn č.9/2011 odboru ochrany vod MŽP

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011)

Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby, prováděné podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Organizaci hlásné a předpovědní povodňové služby ve smyslu §81 vodního zákona metodicky řídí Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán ČR.

Plné znění metodického pokynu: Metodicky_pokyn_HPPS_2011.pdf  (252 KB)

1. Vysvětlení hlavních pojmů a jejich návazností

2. Stupně povodňové aktivity

3. Hlásná povodňová služba

4. Hlásné profily na vodních tocích

5. Stanovení směrodatných limitů SPA podle vodních stavů v hlásných profilech

6. Stanovení směrodatných limitů pro SPA podle dešťových srážek

7. Stanovení SPA při ledových jevech na vodních tocích

8. Pozorování a hlášení v hlásných profilech

9. Pozorování a hlášení na vodních dílech

10. Předpovědní povodňová služba

11. Hlásná služba při přívalových povodních

12. Informační toky hlásné a předpovědní povodňové služby

13. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby

14. Varování

15. Přílohy

Pozn.: Tímto se ruší metodický pokyn č. 15 zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

 

Ing. Hana Randová
ředitelka odboru ochrany vod


Soubor: mzp_2011-09.htm