Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o státním fondu životního prostředí České republiky > Důležité stránky

§ 130

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"a) poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,2)

2) § 89 až 99 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).".

2. V § 2 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

"e) poplatky za skutečný odběr podzemních vod6) ve výši 50 % jejich celkového objemu,

6) § 88 zákona č. 254/2001 Sb.".


Soubor: 2216863.htm