Organizační část > Povodňové komise > Činnost členů povodňové komise > Důležité stránky

Předseda povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

řídí činnost komise a odpovídá za její činnost

v případě stoupajícího povodňového nebezpečí rozhodne o svolání celé PK na určené stanoviště,

je-Ii vývojem povodňové situace dosaženo limitních hodnot vodních stavů nebo průtoků, uvedených v jakémkoliv hlásném profilu sledovaných toků ve správním obvodu vyhlásí SPA,

svolá PK na stanoviště PK, případně určí jiné místo jejího prvního zasedání. Členové PK se dostaví na pracoviště neprodleně po obdržení zprávy o svolání PK,

určí rozsah stálé služby na pracovišti PK a určí jednotlivé pracovníky do směn,

řídí a organizuje opatření na ochranu před povodněmi a pověřuje pracovníky PK ORP Sušice, popř. jiné zaměstnance MěÚ Sušice a právnické a fyzické osoby způsobilé k provádění opatření jejich plněním,

oznámí PK ohrožených obcí den, hodinu a rozsah převzetí řízení ochrany před povodněmi a vymezí konkrétní rozsah činnosti a odpovědnosti (pokud jí o to předseda PK obce požádá),

organizuje, řídí a v rámci správního obvodu koordinuje zabezpečovací a záchranné práce k ochraně zdraví, života osob a majetku,

v případě, že PK nestačí vlastními silami a prostředky správního obvodu činí potřebná opatření a povodňová situace trvá nebo se zhoršuje vyžádá si pomoc od povodňové komise Plzeňského kraje - respektive požaduje, aby povodňová komise Plzeňského kraje převzala řízení, kontrolu a koordinaci ochrany před povodněmi na území správního obvodu Sušice ve smyslu ustanovení § 77 odst.7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách),

v případě potřeby vyžádá přes KOPIS pomoc AČR,

podává informace pro tisk,

navrhuje hejtmanovi kraje vyhlášení krizového stavu pro území správního obvodu nebo jeho části,

provádí vyhodnocení činnosti povodňové komise a schvaluje zprávu o povodni.

zabezpečuje techniku pro záchranné a zabezpečovací práce.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_4_1_predseda.htm