Organizační část > Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

3. SPA

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ

Činnost:

předseda povodňové komise (místopředseda) před vyhlášením 3. SPA, svolává PK, pokud již není svolaná, a to vydáním pokynu tajemníkovi PK, který zajistí provedení,

při dosažení směrodatných limitů pro 3. SPA (s prognózou dalšího zhoršování situace) vyhlašuje 3.SPA pro příslušný úsek vodního toku (popř. řešit s hejtmanem vyhlášení krizového stavu podle vývoje situace),

vyrozumění příslušných povodňových orgánů obcí (telefonem),

zajištění trvalé pohotovosti všech členů povodňové komise – dle potřeby,

organizování a řízení zásahů - spolupráce s dalšími účastníky povodňové ochrany a záchrannými a bezpečnostními složkami,

zasedání PK ORP dle potřeby, vzájemné informování o povodňové situaci,

podávání hlášení:

Povodňové komisi ORP Sušice,

Povodňovým komisím obcí ohrožených povodněmi ve správním obvodu ORP,

PK okolních ORP, (Klatovy, Horažďovice)

PK Plzeňského kraje,

operačnímu středisku HZS Plzeňského kraje územní odbor Klatovy,

ČHMÚ pobočka České Budějovice,

oblastnímu vodohospodářským dispečinku Povodí Vltavy s.p.,

organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva v územním obvodu, pokud o to požádá PK obce ve správním obvodu, která to nemůže zajistit vlastními prostředky,

řešit s IZS potřebu humanitární pomoci pro náhradní ubytování ve větším rozsahu (lehátka, přikrývky),

vede přehled o evakuovaných osobách v územním obvodu,

připravuje obsah informací a zpráv pro sdělovací prostředky a po schválení předsedou zajišťuje jejich zveřejnění,

řešit vzniklé situace ve správním obvodu podle potřeby, poskytnout pomoc obcím podle požadavků a možností, k tomu vyžadovat pomoc dalších fyzických a právnických osob,

spolupracuje s KHS a KVS (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat a hygienické práce v objektech),

monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou a organizuje příslušná opatření na území správního obvodu,

navrhuje vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností cestou povodňového orgánu Plzeňského Kraje a IZS,

vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s PČR a SÚS při uzavírkách, vedení tras odklonu a o těchto skutečnostech vede přehled a podává informace,

organizuje a koordinuje humanitární pomoc ve správním obvodu a vede o tom přehled, spolupracuje s ČČK a ostat. humanitárními organizacemi,

podle požadavku médií zpracování informací pro jejich potřebu,

zápisy do povodňové knihy,

provádění evidenčních a dokumentačních prací.
 

Stav pohotovosti (2. SPA) a stav ohrožení (3. SPA) vyhlašuje ve svém správním území příslušný povodňový orgán obce nebo ORP. V případě, že tak neučiní, vyzve povodňový orgán vyššího stupně povodňový orgán nižšího stupně k činnosti a pokud ten neučiní příslušné kroky k vyhlášení SPA, vyhlásí SPA ve svém správním obvodu sám. O těchto krocích se bezodkladně vzájemně informují. Stupně povodňové aktivity odvolává příslušný povodňový orgán obce či ORP Sušice. Informace o odvolaných SPA bude poskytnuta všem povodňovým komisím a subjektům povodňové ochrany, jichž se dotýkalo vyhlášení SPA.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_7_3_3spa.htm