Organizační část > Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

2.SPA

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI

Činnost:

tajemník PK vyrozumí o dosažení 2. SPA předsedu PK

tajemník PK před vyhlášením 2. SPA, aktivuje operační skupinu PK případně dle očekávaného vývoje situace svolává celou PK ORP Sušice,

organizuje a koordinuje činnost PK a udržuje spojení se všemi členy PK,

tajemník PK zajišťuje prognózu na srážkoměrných stanicích a na dispečinku závodu Horní Vltava v Českých Budějovicích,

při dosažení směrodatných limitů pro 2. SPA (s prognózou dalšího zhoršování situace) vyhlašuje 2. SPA pro příslušný úsek vodního toku,

vyrozumění příslušných povodňových orgánů obcí (telefonem, mailem, faxem),

na základě očekávání zhoršení situace či na základě potřeby, aktivace všech vyčleněných sil a prostředků - v případě potřeby jejich pohotovost,

jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,

koordinuje opatření s PK obcí ve správním obvodu,

koordinuje činnosti se složkami IZS a dalšími subjekty ve správním obvodu,

podávání hlášení:

Povodňové komisi ORP Sušice,

Povodňovým komisím obcí ohrožených povodněmi ve správním obvodu ORP,

PK okolních ORP (Klatovy, Horažďovice)

PK Plzeňského kraje,

operačnímu středisku HZS Plzeňského kraje,

ČHMÚ pobočka České Budějovice,

oblastnímu vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy s.p.,

prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků (informuje dodavatele techniky, že je potřeba zajistit dostupnost techniky),

v případě potřeby nařizuje zahájení evakuace táborů na povodí řek (včetně neoficiálních) a koordinuje s PK obcí činnost,

organizuje varování a informování obyvatelstva v ohrožených částech území ORP,

podle požadavku médií zpracování informací pro jejich potřebu,

zápisy do povodňové knihy,

provádění evidenčních a dokumentačních prací.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_7_2_2spa.htm