Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Důležité stránky

3 Termíny a definice

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V normě jsou použity termíny podle ČSN 75 0101 a ČSN 73 6530 a dále tyto termíny a definice:

3.1 nebezpečí povodně:

situace vzniklé zejména při

dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;

déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

3.2 přirozená povodeň:

povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů, kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitému území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod

3.3 zvláštní povodeň:

povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle

3.4 soulad mezi povodňovými plány:

věcná a grafická část povodňového plánu územního celku a jeho změny se předkládá nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně; u povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad obec


Soubor: tnv_752931_terminy.htm