Věcná část > Předpovědní a hlásná povodňová služba > Důležité stránky

Hlásné profily a jejich kategorie

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ  - pobočka Plzeň a vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správcem povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské – regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádí krajský úřad Plzeňského kraje podle doporučení regionálního pracoviště ČHMÚ v Plzni nebo správce povodí, Povodí Vltavy, s.p. - závod Berounka Plzeň, a tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi.

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: b14_1_hlasne_profily.htm