Organizační část > Přenos informací při povodni > Důležité stránky

Stavy v hlásných profilech kategorie A,B

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Provozovatelé těchto profilů na vodních tocích prezentují vodní stavy a průtoky na webových stránkách (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php?kat=HLPRF), které by měly pravidelně sledovat povodňové orgány obcí ve správní působnosti ORP Stříbro a povodňový orgán ORP Stříbro, v jejichž povodňovém plánu je hlásný profil uveden. První překročení směrodatných limitů 2. a 3. SPA ve sledovaných automatizovaných profilech oznamují správci povodí (VHD) na místně příslušnou ORP Stříbro. Překročení nebo bezprostředně očekávané překročení stavu 3. SPA je také obsahem výstražné informace ČHMÚ (IVNJ).

ORP Stříbro informuje obce v kritickém úseku vodního toku, které již následně sledují údaje ve webové presentaci HPPS. Ohlášení překročení stavu SPA může být dojednáno také jako SMS generovaná automatickou stanicí na mobil pověřeného pracovníka povodňového orgánu. V opačném směru zasílá obec výsledky náhradního pozorování na vyžádání provozovatele automatické stanice v případě jejího selhání. Předávání informací hlásné povodňové služby mezi obcemi organizují ve svém územním obvodu povodňové orgány ORP Stříbro. Obvyklé je předávání informací o nebezpečí povodně dalším obcím dolů po vodním toku.

Další informace: Povodňové komise
Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2-_2_1_stavy_v_hlasnych_profilech_ab.htm