Organizační část > Důležité stránky

Dokumentace a vyhodnocení

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

záznamy v povodňové knize,

průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků,

průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně,

označování nejvýše dosažené hladiny,

fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy,

zaměřování a zakreslování záplavového území,

monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění,

účelový terénní průzkum a šetření,

zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně.


Soubor: c215_dokumentace.htm