Organizační část > Důležité stránky

Povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodňovou komisi ORP Stříbro zřizuje starosta a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje z pracovníků města Stříbro a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise města a ORP pověřuje starosta řízením povodňové komise  města Stříbro jiného člena komise. Povodňová komise ORP Stříbro je podřízena Povodňové komisi Plzeňského kraje.

Seznam členů Povodňové komise ORP Stříbro (dále jen Povodňová komise): server POVIS / lokální databáze.

Povodňová komise ORP Stříbro (dále jen „povodňová komise“) má 13 členů. Povodňovou komisi svolává předseda povodňové komise (místopředseda) zpravidla před vyhlášením 2. SPA (stupně povodňové aktivity)  ve správním obvodu nebo v části správního obvodu ORP Stříbro.

Povodňovou komisi obce může zřídit obecní rada, jinak tuto činnost zajišťuje sama. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Další členy pak starosta jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi ORP.

Povodňovou komisi kraje: zřizuje hejtman kraje a je její předsedou. Povodňové komise ucelených povodí jsou podřízeny ústřední povodňové komisi. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi , řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_3_povodnove_komise.htm