Organizační část > Přenos informací při povodni > Důležité stránky

Hlásná povodňová služba při přívalových povodní

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V obcích ve správní působnosti ORP Stříbro, kde podle zkušeností k přívalovým povodním dochází nebo je lze podle místních podmínek předpokládat, má povodňový orgán instruovat občany o tomto nebezpečí a ustavit způsob hlášení pro případ jejich zjištění. V případě obdržení předpovědní výstražné informace (PVI) od  ČHMÚ na nebezpečí přívalových srážek nebo povodní v dané oblasti ustanovuje povodňový orgán hlídkovou službu. Kriteria nebezpečnosti v rámci LVS jsou uvedena v kapitole „Postupy činnosti hlásné služby při zjištění mezních stavů z lokálních varovných systémů“. V případě zjištění přívalové povodně musí povodňový orgán obce okamžitě prověřit a vyhodnotit situaci a v případě nebezpečí varovat obyvatelstvo a právnické osoby ve své působnosti. Dále informuje obce ležící níže po vodním toku a povodňový orgán ORP Stříbro. Při zjištění extrémní srážky je dobré informovat také blízkou obec v sousedním povodí.

Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar
indikátor přívalových povodní


Soubor: c2_2_6_hlasna_povodnova.htm