Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > Důležité stránky

11. Hlásná služba při přívalových povodních

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Typické přívalové povodně jsou důsledkem intenzivních přívalových srážek krátkého trvání (1 až 3 hodiny), zasahujících obvykle malé území (do 100 km2). Možnosti předpovědí příčinných přívalových srážek jsou zatím velmi omezené. Na základě rozboru synoptické situace ČHMÚ vydává PVI na nebezpečí jejich výskytu v nějaké oblasti, ale konkrétní lokalizace srážkového jádra není možná. Jádro přívalové srážky ani není obvykle zachyceno srážkoměrnou sítí ČHMÚ nebo VHD Povodí. Pokud je extrémní srážka automatickou stanicí zachycena, vydává ČHMÚ výstražnou informaci typu IVNJ směrovanou na povodňový orgán ORP, v jejímž územním obvodu stanice leží.

Přívalové povodně jsou charakteristické rychlým nástupem povodňové vlny na malých vodních tocích, případně povodňovým odtokem mimo trvalou říční síť. Vzhledem k těmto vlastnostem se povodňová vlna obvykle neprojeví v hlásných profilech kategorie a nebo B na větších vodních tocích nebo se projeví až po té, co zdevastuje území podél malých vodních toků v horní části povodí.

Hlásná služba při přívalových povodních je do značné míry vázána na aktivity místních povodňových orgánů v obcích a ORP. Ve všech obcích, kde podle zkušeností k přívalovým povodním dochází, nebo je lze podle místních podmínek předpokládat, má povodňový orgán instruovat občany o tomto nebezpečí a ustavit způsob hlášení pro případ jejich zjištění.

V případě obdržení PVI od ČHMÚ na nebezpečí přívalových srážek nebo povodní v dané oblasti má povodňový orgán ustanovit hlídkovou službu. Jako kritérium nebezpečnosti může použít například laické měření srážek (více než 50 mm v době kratší než 6 hodin), nebezpečné vybřežení místní vodoteče, ucpání propustku nebo mostu, případně jiné místně vypozorované jevy.

Pokud obec provozuje lokální výstražný systém nebo jednotlivé doplňkové hlásné profily kategorie C, zakládá prioritně hlásnou povodňovou službu na informacích z těchto systémů.

V případě zjištění přívalové povodně musí povodňový orgán obce okamžitě prověřit a vyhodnotit situaci a v případě nebezpečí varovat obyvatelstvo a právnické osoby ve své působnosti. Dále má informovat obce ležící níže po vodním toku a povodňový orgán ORP. Při zjištění extrémní srážky je dobré informovat také blízkou obec v sousedním povodí. Podrobnosti má stanovit povodňový plán obce.

ČHMÚ v rámci předpovědní povodňové služby přispívá obcím ke včasnému zjištění přívalových srážek jednak výše zmíněným vydávání PVI a IVNJ, jednak zpřístupněním sdružené srážkové informace v rámci webové presentace HPPS. Další pomůckou je indikátor přívalových povodní, který povodňovým orgánům poskytuje odhad dynamicky se měnících kritérií pro povodňově nebezpečné srážky. Následným vývojovým stupněm indikátoru přívalových povodní bude provázání tohoto systému na sdruženou srážkovou informaci a zpracování informace, která bude přímo vyjadřovat aktuální nebezpečí přívalových povodní na základě spadlých srážek.


Soubor: mzp_2011-09_11.htm