Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Důležité stránky

6 Skladba a obsah povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

6.1 Povodňový plán obsahuje zpravidla titulní list, úvodní část a tyto oddíly:

a)věcnou část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění nemovitosti, obce nebo jiného územního celku před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity;

b)organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby;

c)grafickou část, která zpravidla obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily a informační místa.

6.2 Vzor titulního listu je uveden v příloze A normy

6.3 V úvodní části povodňového plánu se uvede:

a)správce vodního toku;

b)příslušný povodňový orgán;

c)příslušné související povodňové komise.

6.4 Věcná část povodňového plánu

Rozsah a skladba věcné části povodňového plánu se stanoví s přihlédnutím k jeho druhu a místním podmínkám. Obsahuje vždy charakteristiku zájmového území a druh a rozsah ohrožení.

6.4.1 Charakteristika zájmového území
6.4.1.1 Hydrologické údaje

Uvedou se základní hydrologické údaje ve smyslu ČSN 75 1400, údaje o velkých vodách (nejvyšší průtoky a hladiny velkých vod, vypočtené a pozorované).

6.4.1.2 Odtokové poměry

Dokumentují se měrné křivky koryta vodního toku v daných profilech a objektů vodních děl, zhodnotí se retenční účinek nádrží, průtočná kapacita a záplavová území vodního toku, historické údaje o velkých vodách (značky velkých vod). Posoudí se možnost vzniku následných škod (vytvoření bariér na toku, zmenšení průtočného profilu atd.).

6.4.1.3 Analýza časových možností

Posoudí se průběh pozorovaných nebo modelovaných povodňových vln ve vztahu k jednotlivým stupňům povodňové aktivity a hlásným profilům na tocích.

6.4.2 Charakteristika ohrožených objektů

Určí se ohrožené objekty v záplavovém území a posoudí se způsob a míra jejich ohrožení a nebezpečí, které představuje jejich devastace pro průtočný profil koryta a objekty.

6.4.3 Druh a rozsah ohrožení
6.4.3.1 Přirozená povodeň

Zvažuje se možnost průběhu povodně vzhledem k údajům Českého hydrometeorologického ústavu a skutečným historickým povodním, účinnost předpovědi a předpokládaný rozsah ohrožení.

6.4.3.2 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Zvažuje se možnost mimořádných příčin, které mají za následek vznik povodní (výskyt sesuvů, ledových jevů, plovoucích předmětů) a určí se kritická místa pro jejich vznik.

6.4.3.3  Zvláštní povodeň

Uvede se charakteristika vodních děl v zájmovém povodí podle jejich kategorizace), zhodnotí se míra rizika, vyplývající z existence vodních děl, předpoklady a technické příčiny vzniku havárie, rozsah následků. Zváží se velikost průtoku při náhlém vypouštění nádrží vodních děl, při havárii uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při protržení hráze.

6.4.4 Opatření k ochraně před povodněmi

Uvedou se přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

a)povodňové prohlídky, s uvedením jejich vykonavatelů, četnosti a rozsahu plnění;

b)předpovědní povodňová služba, její napojení na povodňové komise a četnost pravidelných hlášení;

c)organizace hlásné povodňové služby;

d)organizace hlídkové služby.

6.4.5 Stupně povodňové aktivity

Stanoví se jednotlivé stupně povodňové aktivity v závislosti na směrodatných povodňových stavech podle dosažených výšek vodní hladiny na stanovených vodočtech, jim odpovídajících průtocích a analýze časových možností. Ve vazbě na jednotlivé stupně povodňové aktivity se stanoví nutný rozsah opatření, prováděných při jejich vyhlášení.

U vodních toků, kde povodně mohou proběhnout ve velmi krátkém časovém intervalu, je třeba zvážit režim stupňů povodňové aktivity.

6.5  Organizační část povodňového plánu

obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi.

6.5.1 Povodňové komise

Uvede se složení, povinnosti a úkoly jednotlivých členů povodňové komise včetně podrobného plánu spojení na její jednotlivé členy.

6.5.2 Organizace povodňové služby

Uvede se zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby, zabezpečení vlastní hlásné povodňové služby včetně vazeb na další povodňové orgány2).

6.5.3 Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Uvedou se vazby a spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické prostředky povodňového orgánu pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity (sirény, místní rozhlas, kabelová televize, aj.) a způsob jejich použití.

6.5.4 Organizace dopravy

Do části věcné se uvedou předpokládané uzavírky cest a navrhované objízdné trasy. Do organizační části se uvede zabezpečení informovanosti o změnách a organizaci náhradní dopravy při povodni.

6.5.5 Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Uvede se způsob zabezpečení:

a)pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území;

b)osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob;

c)evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat;

d)dalších záchranných prací ve veřejném zájmu;

e)způsob vyžádání pomoci.

6.5.6 Způsob vyžádání pomoci při povodni

Uvede se spojení a vazby na nadřazené povodňové orgány a zásady součinnosti, zahrnuté v nadřazených povodňových plánech pro případ, že povodňový orgán nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce vlastními prostředky.

6.5.7 Schéma toku informací

Uvede se hierarchie povodňových orgánů z hlediska toku informací, včetně vazby na integrovaný záchranný systém).

6.5.8 Varovná opatření

Uvede se způsob vyrozumění obyvatel v ohroženém území.

6.5.9 Způsob zajištění aktualizace

adres a údajů o telefonním a jiném spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi.

6.6 Grafická část povodňového plánu

Rozsah grafické části se řídí stupněm povodňového plánu a podle potřeby se do ní přikládají:

a)mapa s vyznačením rozsahu záplavového území při Q5, Q20 a Q100 s aktivní zónou, kritických profilů, vodních děl a hlásných profilů, hlásných profilů, pomocných vodočtů a  informačních míst;

b)zjednodušený technický plán ohrožených objektů s vyznačením uzávěrů energií, zdrojů pitné vody, stok a kanalizačních přípojek, únikových cest a nebezpečných míst z hlediska statiky objektu a možného proniknutí vzduté vody výústním objektem nebo poklopy a vtokovými mřížemi ostatních objektů na stokách a kanalizačních přípojkách, které nejsou opatřeny nebo zabezpečeny protipovodňovými zařízeními;

c)měrné křivky průtoků;

d)přehled dopravních omezení, evakuačních tras, míst soustředění evakuovaných obyvatel (pokud není součástí samostatného dokumentu).

6.7 Přílohy

Přílohou povodňových plánů jsou:

a)povodňové plány nižších úrovní;

b)povodňová kniha;

c)seznam nádrží, významných pro ochranu před povodněmi.


Soubor: tnv_752931_skladba.htm