Titulní list > Důležité stránky

Používané symboly a zkratky

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

B.p.v.  

Balt po vyrovnání

BR ORP  

bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

BRO

bezpečnostní rada obce

ČHMÚ  

Český hydrometeorologický ústav

ČHP

číslo hydrologického pořadí

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

DBF

binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze

DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat

DVT

drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)

ePUSA

webový portál územních samospráv

HIZ

hydrologické informační zprávy

HMZ

hlavní meliorizační zařízení

HOZ

hlavní odvodňovací zařízení

HRIZ

hydrologické regionální informační zprávy

HZS

Hasičský záchranný sbor

ISVS

informační systém veřejné správy

IVNJ

informace o výskytu nebezpečných jevů

IZS  

Integrovaný záchranný systém

JSDH  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSVV

jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva

KOPIS HZS  

Krajské operační a informační středisko HZS

Krajský úřad

KVS  

Krajská veterinární správa

LB

levý břeh

LBP, PBP  

levobřežní přítok, pravobřežní přítok

LZS

Letecká záchranná služba

LVS

lokální výstražné systémy

MM

Magistrát města

Městský úřad

MP

Městská policie

MPD

mimopracovní doba

manipulační řád

mateřská školka

MVN

malá vodní nádrž

OBT

objekt

OO PČR

Obvodní oddělení Policie ČR

OPIS HZS  

Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru

ORP  

obec s rozšířenou působností

Obecní úřad

OVM

orgány veřejné moci

PB

pravý břeh

PD

pracovní doba

PK

povodňová komise

PP

povodňový plán

PPVN

povodňové plány vlastníků nemovitostí

PVI

předpovědní výstražné informace

Q100  

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100let  

Q20  

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20let

Q5  

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5let  

RLP

rychlá lékařská pomoc

ř. km

říční kilometr

SaP  

síly a prostředky

VaK

vodovody a kanalizace

SDH  

Sbor dobrovolných hasičů

SIVS

Systém integrované výstražné služby ČHMÚ (http://pocasi.chmi.cz/index.html/)

SPA

stupeň povodňové aktivity

TBD

technickobezpečnostní dozor

UIR

Územně identifikační registr

ÚO HZS  

Územní odbor Hasičského záchranného sboru

VD

vodní dílo

VHD

vodohospodářský dispečink

VN

vodní nádrž

VHD

vodohospodářský dispečink

základní škola

ZZS  

zdravotnická záchranná služba


Soubor: a_zkratky.htm