Organizační část > Důležité stránky

Evakuace osob

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu.

Evakuační středisko zajišťuje:

řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků,

vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin,

přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek,

vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska,

první zdravotnickou pomoc, popř. přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení,

vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy,

nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin,

udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska,

podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu.

Přijímací středisko zajišťuje:

příjem evakuovaných osob,

přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování,

první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení,

informování orgánů o průběhu evakuace,

informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování,

informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

Tabulka evakuačních míst
Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Sušice - sestava


Soubor: c213_evakuace_osob.htm