Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Místa omezující odtokové poměry

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy, propustky apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splavenin, ledové tříště nebo ker, a také úseky toků, kde jsou nekapacitní koryta a nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Tabulka míst omezujících odtokové poměry.
Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Stříbro - sestava


Soubor: b12_6_moop.htm