Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > Důležité stránky

2. Stupně povodňové aktivity

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).

1.stupeň povodňové aktivity – bdělost – nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí.

2.stupeň povodňové aktivity – pohotovost – vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

3.stupeň povodňové aktivity – ohrožení – vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.

Stanovené směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech.

Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD).

1.stupeň povodňové aktivity – bdělost – nastává při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

2.stupeň povodňové aktivity – pohotovost – se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

3.stupeň povodňové aktivity – ohrožení – se vyhlašuje při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Stanovené mezní a kritické hodnoty pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která vzdouvají a akumulují vodu, jsou uvedena v Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, případně v manipulačním řádu vodního díla. Pro vodní díla IV. kategorie povinnost vlastníků poskytovat podklady pro zpracování tohoto plánu ve vodním zákonu zakotvena není a konkrétní směrodatné limity pro dané vodní dílo obvykle stanoveny nejsou.

Pro vyhlašování krizových stavů (stav nebezpečí a nouzový stav) nejsou objektivní kritéria (směrodatné limity) dopředu stanoveny. Záleží na individuálním posouzení míry ohrožení při konkrétní povodňové situaci a možností povodňových orgánů ji zvládnout, provedeném orgánem krizového řízení.


Soubor: mzp_2011-09_2.htm