Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > Důležité stránky

3. Hlásná povodňová služba

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Hlásná povodňová služba poskytuje informace povodňovým orgánům pro zabezpečení jejich úkolů v průběhu povodní. Povodňové orgány na jednotlivých stupních tyto informace potřebují pro:

varování obyvatelstva (úroveň obcí)

vyhlašování stupňů povodňové aktivity (většinou na úrovni obcí a ORP)

vyhodnocení situace a řízení povodňových opatření (povodňové orgány všech úrovní)

Hlásnou povodňovou službu organizují podle § 73 vodního zákona povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. Podíl činností jednotlivých orgánů a dalších účastníků (správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci nemovitostí) dále vyplývá z §§ 78-85 vodního zákona, kde se uvádí soupis činností těchto subjektů při zabezpečení ochrany před povodněmi.

Informace hlásné povodňové služby využívají jak povodňové orgány, tak orgány krizového řízení. V případě vyhlášení krizových stavů z důvodu povodní přejímají řízení ochrany před povodněmi, a tedy i řízení hlásné povodňové služby, orgány krizového řízení. Odpovědní pracovníci povodňových orgánů spolupracují dále na organizaci a zabezpečení hlásné povodňové služby podle povodňových plánů a na předávání informací podle zavedených schémat. Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá OPIS HZS a složek integrovaného záchranného systému.

Hlásná povodňová služba je postavena na informacích z terénu. Jsou to hlavně informace o stavu na vodních tocích v hlásných profilech, pro které jsou v povodňových plánech uvedeny směrodatné limity pro vyhlašování SPA. Nejsou to však informace jediné. Další informace jsou o stavu vodních toků mimo hlásné profily, zejména stavu a průtočnosti koryt a mostních objektů, stavu ochranných hrází, nátržích a průrvách, rozlivech a povrchovém odtoku, v zimě o ledových jevech a také informace o stavu vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou průběh povodně ovlivnit. Některé tyto informace hlásí povodňovým orgánům správci vodních toků, správci povodí a vlastníci vodních děl, jiné musí povodňový orgán obce získávat pomocí hlídkové služby, kterou pro tento účel ustavuje. Základní struktura hlásné a hlídkové služby musí být připravena předem a zakotvena v povodňových plánech na úrovni obcí a ORP.

Způsob organizace a zabezpečení hlásné služby pro případ zvláštních povodní, vyhlašování stupňů povodňové aktivity a schéma toku informací pro vyrozumění a varování při zvláštní povodni obsahuje Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP 2005, částka 9).


Soubor: mzp_2011-09_3.htm