Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Zvláštní povodeň

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ve správním obvodu ORP Stříbro je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)

poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2)

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 2)

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technicko-bezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technicko-bezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. U vodních děl zařazených do I. až III. kategorie je povinen jejich vlastník, popřípadě stavebník zajistit technicko-bezpečnostní dohled prostřednictvím pověřené osoby a účastnit se jeho provádění v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství. U vodních děl III. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník nebo stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodní díla zařazená do I. až III. kategorie. Krajské úřady, dle § 107 vodního zákona, vyžadují od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.

Seznam obcí v ORP Stříbro ohrožených zvláštními povodněmi z vodních děl I-IV. kategorie:

Obec/místní část

Název VD

kategorie VD

Tok

Zpracovatel zvláštní povodně

Svojšín, Stříbro

Lučina

II

Mže

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Vranov

Hracholusky

III

Mže

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Stříbro - Otročín

Víchovský rybník

IV

Otročínský potok

 

Kladruby - Výrov

Výrovský rybník

IV

Výrovský potok

 

Kladruby - Tuněchody

Tuněchodský rybník

IV

bezejmenný tok 130200006800 (10244969)

 

Cebiv

Cebiv

IV

Kozolupský potok

 

Kostelec - Nedražice

Nedražický rybník

IV

Nedražický potok

 

Dokumentace zvláštních povodní je dostupná z databáze EVHA (evidence vodohospodářských aktivit) Plzeňského kraje:
http://mapy.kr-plzensky.cz/twist/ost/eva/zvlpovoden/.

Hladiny vody v nádržích: http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm


Soubor: b12_2_zvlastni_povoden.htm