Organizační část > Přenos informací při povodni > Důležité stránky

Stavy na vodních dílech

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD navrhuje vlastník (uživatel) příslušnému povodňovému orgánu vyhlášení SPA z titulu nebezpečí zvláštní povodně. Zároveň v případě nebezpečí z prodlení varuje povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně ohrožené subjekty.Pro malé vodní nádrže IV. kategorie Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní obvykle neexistuje a jejich vlastníci (uživatelé) nemají k dispozici konkrétní mezní a kritické hodnoty jevů, které by vyjadřovaly ohrožení bezpečnosti jejich vodního díla. Přesto se účastní hlásné povodňové služby a jejich povinností je informovat povodňové orgány a další subjekty o nebezpečí zvláštní povodně. Seznam obcí v ORP Stříbro ohrožených zvláštními povodněmi je uveden ve Věcné části dPP v kapitole „Druhy a rozsah ohrožení povodněmi“ – Zvláštní povodně. Přehled o hladinách vody v nádržích, jejichž správcem je Povodí Vltavy, státní podnik, je dostupný na webových stránkách http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm


Soubor: c2_2_4_stavy_na_vodnich_dilech.htm