Věcná část > Stupně povodňové aktivity > Stanovení stupňů povodňové aktivity > Podle ledových jevů na tocích > Důležité stránky

Zásady vyhlašování SPA v období tání

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává odchod ledu. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají ledové zácpy. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

1.SPA - bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA - pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu. Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody. Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.


Soubor: b15_422_tani.htm